Çalışma Yönetmelikleri

T.C.

CİHANBEYLİ BELEDİYESİ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ:

MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Cihanbeyli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

KAPSAM:

MADDE 2. Bu yönetmelik, Cihanbeyli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünün; görev ve çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.

YASAL DAYANAK:

MADDE 3. Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) bendi hükmüne dayanılarak düzenlenmiştir.

TANIMLAR:

MADDE 4. Bu yönetmeliğin uygulamasında;

 

a)  Başkan

b)    Meclis

c)  Belediye

d)    Müdürlük

e)  Personel

eder.

 

Konya Cihanbeyli Belediye Başkanını

Konya Cihanbeyli Belediye Meclisini

Konya Cihanbeyli Belediye Başkanlığını,

Konya Cihanbeyli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünü,

Konya Cihanbeyli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlük Görev Alanı, Yönetim ve Yetkileri

MÜDÜRLÜK GÖREV ALANI

MADDE 5. Bilgi İşlem Müdürlüğünün görev alanı aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir.

•  Tüm birimlerin kendi çalışma esaslarına göre hazırlanmış olan Otomasyon Programının sorunsuz çalışmasını ve birimler arası ortak olan konularda veri formatları oluşturarak, birimlerin ihtiyacı olan programsal değişiklerin yapılmasını sağlamak,

•  Tüm bilgisayar donanımı arızalarının ve donanım ihtiyacının giderilmesini sağlamak,

 

•  İlçemiz sınırları içerisindeki tüm bağımsız birimlerin, ilgili birimlerce tespiti ile koordinasyonu sağlayarak, taşınmaz envanteri ile belediye otomasyonundaki diğer bilgilerin ilişkilendirilmesini gerçekleştirmek,

•  Bilgi işlem Sisteminin teçhizatı ve programlarının alındığı kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek, sözleşme hazırlamak, gerekli servisi almak, teçhizatın verimli, etkili, ekonomik, düzenli kullanımını sağlamak, gerekli önlemleri onaya sunmak, uygulamaya koymak,

•  Başkan, Başkan Yardımcılarının, Müdürlerin hazırlamış oldukları taslakların programsal altyapısını sağlayarak ilgili birimlerce raporların üretilmesini sağlamak,

•  Belediyenin çeşitli birimlerinden gelen, süresi dolmuş evrak ve dosyaları, bir sisteme bağlayarak çıkartılacak dosya fihristlerine göre dökümünü yaparak arşivleyip Kurum Arşivinde muhafaza etmek.

YÖNETİM

MADDE 6. Bilgi İşlem Müdürlüğünün görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

a) Bilgi İşlem Müdürü

b) Yazılım Servisi

c) Donanım ve Teknik Servis

d) İdari Büro

e) Kent Bilgi Sistemi Servisi

f)  Kurum Arşivi Servisi

YETKİLERİ

MADDE 7.

1) Bilgi İşlem Müdürünün Görevleri:

1.1)  Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda Bilgi İşlem
Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konuları yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak
yerine getirilmesini sağlamakta tam yetkili ve sorumlu kişidir.

1.2)      Müdürlük içinde iş bölümünü sağlayarak personele gerekli görevlendirmeleri yapar ve müdürlük çalışmalarını denetler.

1.3)      Müdürlüğe gelen yazı veya dilekçelerin içeriği ile ilgili personeline sevk ve havalesini yaptıktan sonra işlemin sonucundan bilgi sahibi olur.

1.4)  Müdürlüğünün disiplininden sorumludur. Tüm personelinin performans durumunu izler ve
gerekli değerlendirmeleri yapar, sicil amiri olarak personele sicil notu verir.

1.5)   Personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde yürütür; izin planlarını yapar, rapor,
doğum, ölüm vb. konularda yazışmaları takip ve kontrol eder.

1.6)  Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulacak işlemlerin stratejilerini analiz ederek, uygulanabilirlik raporlarını hazırlar veya hazırlatır.

1.7)  Stratejik planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

1.8)  Sürekli gelişen bilişim teknolojisini takip ederek, mevcut sisteminin teknolojik gelişme
doğrultusunda büyümesini sağlar.

1.9) İş verimini artırarak zaman kaybını azaltır.

2) Yazılım Servisi: Bu Birimde çalışan personeller aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla görevlidir:

2.1)  Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon çalışmalarını yönlendirmek, nezaret etmek, denetim altında tutmak.

2.2)  Belediyede kullanılan tüm yazılımların yerel ve uzak ağlarda veri entegrasyonunu sağlayacak hizmetleri yapmak ya da yetkili firmalara yaptırmak.

2.3)  Otomasyon yazılım programımızla ilgili birimlerden gelen talepleri değerlendirerek, yeni bir modül isteniyorsa yazmak ya da yazdırmak.

2.4)  Otomasyon Sisteminde, paket programlarda gerekli kullanıcı tanımı ve yetki ayarlarını
yapmak. Her kullanıcıya şifre vererek şifrelerin gizliliği hakkında kullanıcıları bilgilendirmek.

 

2.5)  Uygulama ya da kanunda değişikliklerinden dolayı programların çalışmasında gerekli
değişikler yapılması gerekiyorsa yapmak ya da yaptırmak.

2.6)  Otomasyon yazılımında meydana gelen arızaları gidermek ya da yetkili firmanın gidermesini sağlamak.

2.7)  İhtiyaç doğrultusunda yeni yazılımlar için analiz yapmak ve yeni yazılımlar üretmek ya da yetkili olan firmalara ürettirmek.

2.8)  Birimlerin ihtiyacı olan programları tespit etmek. Sistemimizde mevcut ise kurulumu
yapmak, yok ise ilgili şartname hazırlayarak alımını gerçekleştirmek ve programları kullanıma hazır
hale getirerek programın muhafazasını sağlamak amacıyla yedekte tutmak.

2.9) Bilgisayarda bulunan verilerin gizliliği ve güvenliği hakkında kullanıcıları bilgilendirmek.

2.10)  Bilgi iletişimi ve bilginin işlenmesi, planlanması, tasarımı, süreç kontrolü ve üretime yönelik bilgisayar ve bilgisayara dayalı sistemlerin temel ilkeleri ve kullanıma yönelik yöntemleri araştırmak; veri yapıları ve veri tabanları, algoritmalar ile bilgisayar donanım bakımını yapmak.

2.11)  Belediyemiz otomasyonunda kullanılan veritabanının günlük, haftalık ve aylık olmak üzere periyodik olarak yedeğini almak ve muhafazasını sağlamak.

2.12)  Programlara ait lisansların muhafazasını yapmak.

2.13)  Bilgisayar veya iletişim teçhizatları gibi elektronik aygıt, sistem ve teçhizatlar konusunda Belediye birimlerine danışmanlık hizmetleri vermek.

2.14)  Cihanbeyli Belediyesi’nin Resmi WEB sitesinin www.cihanbeyli.bel.tr’nin sürekli güncel
tutulmasını sağlamak.

2.15)  Elektronik Belediyecilik sistemini kurmak ve yönetmek.

2.16)  Sms belediyeciliği hizmetini kurmak ve yönetmek.

2.17)  Belediyemiz tarafından mükelleflere yapılacak duyurular ile haber, faaliyet vb. bilgileri ilgili birimlerin verdiği bilgiler doğrultusunda web sitemizde ilan edilmesini sağlamak.

2.18)   Organizasyon şeması ve diğer yönetim ile ilgili değişikliklerin web sitemizde
yayınlanmasını sağlamak.

2.19)  Bilgisayarların tüm işlevlerini kontrol eden ve donanım ile bilgisayar yazılımları arasındaki
bağlantıları kurmaya yarayan yazılımların, tasarımını yapmak, yazmak ve güncelleştirmek.

2.20) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak
verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

3) Donanım ve Teknik Servis: Bu Birimde çalışan personeller aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla görevlidir:

3.1)    Belediyemizin iç ve dış birimlerdeki mevcut bilgisayarlarda kurulmuş olan programların bakım ve program güncelleştirmelerini yapmak.

3.2)    Bilgisayar Donanım ve yan ürünlerinin bakımını yaparak, faal halde bulundurmak, bakım-onarımını yapmak ve eğitimi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

3.3)    Donanımda arızaların olması halinde bu arızanın giderilmesini sağlamak, eğer garantisi devam ediyorsa garantisi kapsamında arızanın giderilmesini sağlamak ve bununla ilgili tüm işlemlerin takibini yapmak.

3.4)    Virüs, trojan v.b. zararlı yazılımlardan kaynaklanan arızaların giderilmesini sağlamak.

3.5)    Arıza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadığı ya da tamirinin ekonomik olmadığı durumlarda; donanımın hurdaya ayrılmasıyla ilgili kullanıcıya bilgi vermek, yerine verilecek donanımın belirlenmesini sağlamak.

3.6)    Ana sunucu Bilgisayarların ve bilgisayar ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli güvenli ve çalışır halde tutulmasını sağlamak.

3.7)    Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek mevcut olan donanım ve yazılımı güncelleştirmek.

3.8)    İç ve dış birimlere ait bilgisayarların veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, kurmak ve yürütmek.

3.9)    İç ve dış birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleşme sistemi ile birimler arası dosya paylaşma ve bilgi alışverişi imkânını sağlamak.

 

3.10)     Bilgisayar, çevresel donanım, ilgili yöntem ve yazılımlar ile bunların gelişmesine katkıda bulunmak ve potansiyelini arttırmak.

3.11)     Donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için görüşmeler yolu ile bilgisayar kullanıcı ihtiyaçlarını incelemek, maliyet ve fayda analizlerini hazırlamak.

 

3.12)  Yeni hizmet birimleri için gerekli alt yapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin gerek yazılım gerek donanım ihtiyaçlarını tespit etmek.

3.13)  Seminer ve eğitim organizasyonuna gerekli malzeme konusunda teknik destek vermek.

3.14)  Belediye müdürlüklerinin ihtiyaç envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, teçhizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek.

3.15)  Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

4) İdari Büro: Bu Birimde çalışan personeller aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla görevlidir:

4.1)  Standart dosya planına göre günlük evrak kayıt ve dosyalama işlemlerini yaparak, yasal süre içerisinde muhafaza etme işlemlerini gerçekleştirmek.

4.2)  Müdürlüğe gelen evrakları kayıt etmek, dosyalamak gerektiğinde cevap yazmak.

4.3)  Birimin ihtiyacı olan kırtasiye vb. büro malzemelerini temin etmek ve gereksiz kullanımı önlemek.

4.4)  Birimlerden gelen talepleri almak ve müdürünün bilgisine sunmak.

4.5)  Müdürlük bütçesini hazırlamak, imza aşamasından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

4.6)  Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol etmek ve süresinde cevap vermek.

4.7)  Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.

4.8)  Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

5) Kent Bilgi Sistemi Servisi: Birimde çalışan personeller aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla
görevlidir:

5.1)    İlçe ile ilgili en güncel akıllı haritaların hazırlanması ve yeni bilgilerin sisteme aktarılmasını sağlar,

5.2)    Başta İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü olmak üzere diğer tüm müdürlüklerin çalışmalarına tematik haritalar ile destek verilmesini sağlar.

5.3)    Belediyemizdeki tüm birimlerde kullanılan CBS Yazılımının güvenli ve hatasız bir şekilde çalışmasını sağlamak için yazılımın bakım onarım ve güncelleme çalışmalarını yapmak.

5.4)    Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımında, yeni kullanıcı hesabı açılması, kullanıcı yetkilerinde değişiklik ve düzenleme işlerini yürütür.

5.5) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak
verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

6) Kurum Arşivi Servisi: Birimde çalışan personeller aşağıdaki iş ve işlemleri yapmakla
görevlidir:

6.1)  Birimler tarafından, Kurum Arşivi kapsamına alınan evrak ve dosyaları zimmetle teslim almak düzenli ve tertipli bir şekilde tasniflemek, elektronik ortamda erişilebilir hale getirmek,

6.2)  Kurum Arşivine teslim edilen evraklara ulaşımlarının kolay olması için, tarih ve Standart Dosya Planı konu kodlarına göre yönetmeliklere uygun olarak dosyalamak,

6.3)  Arşivden istenen evrak veya dosyaları zimmet karşılığı teslim etmek, teslim edilen evrakın akıbetini araştırmak, işi biten evrakları teslim alıp tekrar yerine koymak,

6.4)  Arşivde bulunan malzeme ve evrakların her türlü zararlı etki ve unsurlardan (Yangın, hırsızlık, nem, su baskını, toz, her türlü hayvan ve haşaratın tahribatı vb. gibi) korumak için gerekli önlemleri almak,

 

6.5)  Cihanbeyli Belediyesi Kurum Arşiv Yönergesini hazırlamak,

6.6)  Ayıklama ve İmha Komisyonunu oluşturmak, komisyonda görev almak 6.7)Arşivde süresini tamamlayan ve muhafazasına gerek kalmayan evrak ve malzemeleri ilgili

yönetmelikler doğrultusunda ayıklama ve imha işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

uygulama usul ve esaslar:

madde 8. Bilgi İşlem Müdürlüğünün personelleri kendisine verilen görevleri konusuna göre; Uygulama Usul ve Esaslar ile Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütür. Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde Belediye Meclis kararlarına göre uygular.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 9. Bilgi İşlem Müdürlüğünde çalışan tüm personel;

1)  Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.

2)  Irk, dil, din ve unvan farkı gözetmeden her personele ve vatandaşa eşit davranır.

3)  Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz ve yine herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; üzerinde kayıtlı zimmetleri görevli yetkili personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

4)  Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışır.

5)  Yıllık çalışma ve faaliyet raporunu hazırlar.

YÜRÜRLÜK

MADDE 10. Bu yönetmelik hükümleri; Cihanbeyli Belediye Meclisince kabulünden sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 11. Bu Yönetmelik hükümlerini, Belediye Başkanı yürütür.

MADDE 12.Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, daha önceden yürürlükte olan müdürlük görev ve çalışma yönetmeliği yürürlükten kalkar.

 

T.C.

CİHANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK ŞEFLİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak :

Amaç :

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Cihanbeyli Belediyesi, Emlak Şefliğinin görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam :

MADDE 2: Bu yönetmelik, Cihanbeyli Belediye Başkanlığı Emlak Şefliğinin kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak :

MADDE 3: Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar :

MADDE 4: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a)   Belediye : Cihanbeyli Belediyesini,

b)  Başkan : Cihanbeyli Belediye Başkanını,

c)Başkan Yardımcısı :Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Cihanbeyli Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Birim : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü,

d) Müdür : Birim Müdürünü veya verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere Müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

e)  Şef : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde yetkilendirilen şefi.

f)  Personel : Müdür tanımının dışındaki birim mensuplarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Tanımlar :

Kuruluş :

MADDE 5: Cihanbeyli Belediye Başkanlığı, Emlak Şefliği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak kurulmuştur.

 

Teşkilat :

MADDE 6:     (1) Emlak Şefliği Teşkilatı Şef ve büro personelinden oluşur.

(2) Emlak Şefliği üst yönetici olarak Belediye Başkanına, Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan bir birimdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları :

Personelin unvan ve nitelikleri :

MADDE 7: Emlak Şefliğine atanacak personelin unvanı ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a)    Şef : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b)   Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

d) Taşeron İşçiler: Yüklenici firma üzerinden çalıştırılır.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları :

MADDE 8: Emlak ve İstimlak Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a) Emlak Şefinin Yetkileri :

1)   Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2)   Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3)   Müdürlüğümüzün denetiminde olup, mülkiyeti belediyemize ait olan ve gerekli görülen
gayrimenkullerin kira sözleşmelerini yapma ve sona erdirme veya işgallerin kaldırılması için her
türlü yasal tedbirleri alma ve uygulama yetkisi.

4)   Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.

5)   Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

6)   Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

7)   Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu
düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu
Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

8) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

9)      Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

10)  Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

11)  Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme
yetkisi.

b) Emlak Şefinin Sorumlulukları:

1)   Kurum mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen yetkilerin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılıp kullanılmamasından Başkanlığa karşı sorumludur.

2)   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

Şefliğin ve görevleri :

MADDE 9: Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar,

tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

a) Emlak Şefliği görev ve sorumlulukları :

Bu şefliğin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1)   İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan kültürel tesisler v.b. yerlerin ilgili Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık program dahilinde istimlak işlemlerini yürütmek.

2)   Belediye taşınmazlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde satış işlemlerini yürütmek.

3)   3194 Sayılı Yasanın 11.madde kapsamında bulunan imar planlarında; Meydan, yol, park,yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Maliye Hazinesine ait yerlerin Belediyeye devrini sağlamak.

4)   Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ihdas, devir, temlik, intifa hakkı, irtifak hakkı ve benzeri gayrimenkul mükellefiyet ve hakların tesislerini kurmak, alım, satım, kiralama, kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamının olurları doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak sözleşme, kontrat, protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak.

5)   Belediye taşınmazlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kiralama işlemlerini düzenlemek.

6)   Cihanbeyli Belediyesinin mülkiyetinde olan gayrimenkullerin işgali halinde bunlar üzerindeki
yapılan işgallerin tahliyesi hususunda yasal tedbirleri almak.

7)   İmar planı uygulaması sonucu meydana gelen yol fazlalarının ilgili parsel malikleri adına ihdas ederek satış işlemlerini yapmak.

8)   Yasalar çerçevesinde taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması için “Başkanlık Takdir komisyonu ve Kıymet Takdir Komisyonu” teşkilini Başkanlık Onayı ile sağlamak.

9)   Mülkiyeti Belediyemize ait olup, yasa ve yönetmelikler gereği, belediyemizin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan ve Belediyemizin izini olmadığı halde işgal edilen Belediyemize ait
taşınmazlar üzerindeki fuzuli işgalleri ve sürelerini tespit ederek fuzuli işgal tutanaklarını tutmak.

10)   Belediyeye ait Müstakil İnşaat yapmaya elverişli müstakil parselleri 2886 sayılı kanun
hükümlerine göre satmak.

11)   3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddeleri gereği oluşan ve tevhit şartı olan gayri menkullerin satışını yapmak,

12)   Müdürlük personelinin özlük ve sicil işlemlerini düzenli bir şekilde yürütülmesinisağlamak.

13)  Belediyeye ait taşınmazların Harç beyannamelerini vermek, cins tashihlerini yapmak, kat
irtifakı ve kat mülkiyeti tesislerini kurmak

14)   Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi amacı ile luzum görülen arsaları temin etmek.

15)   Belediye ait taşınmazlar ile özel ya da tüzel kişilere ait taşınmazların trampasını yapmak. 16)Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde Belediyeyi temsil etmek,ferağ işlemlerini tamamlamak. 17) Şefliği ilgilendiren konularda yazışmalar yapmak gelen yazılara cevap vermek.

b) 3194 Sayılı İmar Kanunun.18 madde uygulama bürosunun görev ve sorumlulukları :

1)   18 madde uygulaması yapılacak alanların belirlenmesini, alan ile ilgili sayısal haritaları hazırlamak, uygulama yapılacak alanın tapu kayıtlarını temin etmek

2)   Encümene sınır kararı için teklif yapmak, Gazete ve mahalle muhtarlıklarında ilan etmek, Düzenleme ortaklık payı hesabı yaparak imar adalarına göre dağıtım yapmak.

3)   Büro işleri tamamlanan uygulama işlemini 1 ay süre ile askıya çıkarmak, yapılan itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak

4)   İlgili evrakların kadastro kontrolleri için gerekli takibatı yapmak.

5)   Arazi kontrol işlerini takip etmek.

6)   Tapu tescil işlemlerini takip etmek.

7)   Serbest çalışan bürolardan gelen dosyaları kontrol ederek gerekli prosedürü takip etmek.

8)   Rutin yazışmalar yapmak

c) Harita Bürosunun Görev ve Sorumlulukları :
1)
Gayrimenkul sahipleri tarafından özel mühendislere yaptırılan ifraz, tevhit. ihdas ve yol terki

dosyalarının büro ve arazi kontrollerinin yapılması.

2)  Büro kontrolleri yapılan ifraz, tevhit. ihdas, yol terki dosyalarının Belediye Encümenine sunulması.

3)  Belediye Encümeninden gelen  büro ve arazi  kontrolleri  yapılan dosyaların Kadastro müdürlüğüne havalesinin yapılması.

4)  Belediyemize ait gayrimenkullerin ifraz, tevhit, ihdas ve yol terki dosyalarının hazırlanarak Belediye Encümenine sunulması.

5)  Vatandaşlardan gelen resmi yazıların ve dilekçelerin incelenerek, cevap verilmesi.

6)  Belediyemize ait gayrimenkullerin ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulanan
bölgelerin araziye aplikesi.

7) Rutin yazışmalar yapmak

d) İdari İşler Bürosunun Görev ve Sorumlulukları :

1 ) Her türlü yazışmayı yapmak ve sonuçlandırmak.

2) İdari İşler Bürosundan ilgili makamlara gidecek yazı ve her türlü resmi evrakın kontrolünü yapmak.

3)   Müdürlüğe gelen her türlü evrakı ilgili deftere kayıt etmek, havalesinden sonra en kısa zamanda ilgili birimlere intikalini sağlamak.

4)   Kayda alınıp, ilgili servislere dağıtılan evrakların neticelerini takip etmek, cevaplandırılanları kayda işlemek, ilgili servise intikalini sağlamak.

5)   Memurlara ait gizli teksiye varakalarını Müdüriyetçe doldurulması için hazır hale getirmek ve doldurulduktan sonra zamanında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne intikalini sağlamak.

6)   Personelin haklarında yapılan her türlü yazışmayı sonuçlandıktan sonra ilgililerin dosyalarına takmak. Başkanlık genelgesi doğrultusunda belirtilen tarihte ilgili makama intikalini sağlamak.

7)   Müdürlüğe gelen ve giden evrakı almak ve incelemek, numaralamak, sıralamak ve havaleye sunulmasını sağlamak.

8)  Havaleden çıkan evrakların kayıt ve zimmetlerini yaptıktan sonra ilgili ünite ve personele
dağıtımını yapmak.

10)  Demirbaş araç ve gereçlerin korunmasında gerekli titizliğin gösterilmesini sağlamak.

11)  İdari İşler Bürosu görevlerin yürütülmesinde bağlı bulunduğu Emlak ve İstimlak Müdürüne karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon :

Hizmetlerin icrası :

MADDE 10: Emlak ve İstimlak Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a)    Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b)   Görevin planlanması: Emlak ve İstimlak Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büropersoneli tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: Emlak Şefliği tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon :

MADDE 11 :

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon :

a)  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b)  Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c)   Emlak ve İstimlak Müdürü dosyadaki evrakları ilgili personele havale eder. ç) Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum
ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel,şef ve
Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil : Müdürlük içi denetim :

MADDE 12 :

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b)   Emlak ve İstimlak Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde
denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel Sicili :

MADDE 13: Emlak ve İstimlak Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil Amiri olarak puan verir, kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

Personel özlük dosyaları :

MADDE 14: Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a)   Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük (gölge) dosyası düzenlenir.

b)  Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

Disiplin cezaları :

MADDE 15: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler :

Yönetmelikte yer almayan hususlar :

MADDE 16: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük :

MADDE 17: Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme :

MADDE 18: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

T.C. KONYA

CİHANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Cihanbeyli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ nün kuruluş,

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 10/07/2004 tarihli 5216

Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - Bu Yönetmelikteki ifadelerden;

Başkan : Cihanbeyli Belediye Başkanı’nı,

Belediye : Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nı,

Müdür : Fen İşleri Müdürü’nü,

Müdürlük : Fen İşleri Müdürlüğü’ nü,

Personel : Fen İşleri Müdürlüğü’ ne bağlı çalışanların (personel  şemasında olduğu gibi) tümünü,

ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 4 - Cihanbeyli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

1)Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

2)Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

3)Hesap verilebilirlik,

4)Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

5)Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

6)Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

7)Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş

MADDE 5 - (1) Cihanbeyli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, 22/04/2006 tarihli 26147 sayılı

Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare

Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasl ar hakkında 2006/9809 sayılı Kararı’

gereğince, Cihanbeyli Belediye Meclisinin 07/07/2006 tarih ve 2006/56 numaralı kararıyla kurulmuştur.

Personel

MADDE 6 - Cihanbeyli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ nde bir Müdür ile mer’i norm kadro

mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel  görev yapar.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 7 - Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın amaçlan, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan

mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği  esasl ar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Cihanbeyli Belediyesi  sınırları içerisinde yürürlükteki İmar Planlarına uygun olarak yeni yolların açılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak, kış şartlarında Belediyenin sorumlu olduğu yolların ulaşıma açık tutulması ile trafik akışını sürekli  kılacak yol ve sürüş güvenliği oluşturulması, trafik akışını en iyi  şekilde sağlamak amacıyla Konya Büyükşehir belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamaktan, UKOME kararlarını uygulamaktan ve/veya uygulatmaktan, biriminin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temin edilerek kullanıcılara verilmesi ni sağlaması; biriminin çalışma programını hazırlayıp takip edilmesi , Belediye’nin diğer birimleri ile işbirliği içerisinde kaçak yapıların yıkılması için gerekli  araç-gereç ve ekipman sağlaması, kendi müdürlüğü ile alakalı hafriyat işlerinin yürütülmesini takip etmekten, İmar Kanununun 23. maddesi ile ilgili uygulamaların ve iştirak paylarının takip edilmesinden, vatandaşların istek ve şikâyetlerini  alıp değerlendirmek ve sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmekten, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, tretuar vb.) ile ilgili işleri yürütmekten, kentin altyapı ve yatırımlarının amaca ve onaylanan planlara uygun olarak yapılmasından, biriminin sunduğu hizmetlerle ilgili ihale işlemlerini, hak edişleri ve ödemelerini takip etmekten sorumludur.

Personelin Görevleri

MADDE 8 - Bu yönetmeliğin 7’ nci maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, mer’i

mevzuat ve Belediye Başkanı’nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev

pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler.

Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi  altında

yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında:

1- Fen İşleri M üdürü :

1)  Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi  altında, mer’i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde reorganize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar,

2)  Başkanlığın amaçlarını ve genel  politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir,

3)  Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar,

4)  Başkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklar, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol  eder,

5)  Görev alanı içinde bulunan f aaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri  alır,

6)  Müdürlüğün işlerini  en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar, Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar,

7)  Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri  zamanında ulaştırabilecek ve al t kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında zamanında ve doğru bilgi verilmesini planlar,

8)  Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, Başkanlıkça belirlenmiş zamanda verir.

10) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar,

11)  Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini  astlarına izah eder, organizasyon içindeki  konumlarının üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla ilişkileri hakkında gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalışmalarını temin eder,

12)  Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut organizasyon şeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder,

13)  Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir,

14)  Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif  eder,

15)  Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetir,

16)  Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

17)  İş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce verir,

18)  Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları inisiyatifleri ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder,

19)  Müdürlüğe alınacak, ayrılacak personel ile personelin statü değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder,

20)  Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahıs Başkanlık oluru ve/veya onayıyla belirlenir.

21)  İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler,

22)  Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,

23)  Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, üst amirin görüşüne sunar,

24)  Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunur, genel  ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder,

25)  Astlarının sorularını kesi n olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve bildirir,

26)  Danışman durumunda görev yapanlarla teması ve onlardan faydalanmayı temin eder,

27)  Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ul aştırılmasını sağlar,

28)  Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunar. Raporları vermeden önce gerekli tetkikleri yapar ve tasdik eder, gereksiz bilgileri ayıklayarak raporların kısa ve öz olmasını sağlar,

29)  Eş düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurar ve kendi aralarında halledilebilecek meseleleri halleder,

30)  Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder,

31)  Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar,

32)  Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder,

33)  Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halleder, üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat eder,

34)  Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüş alışverişinde bulunur,

35)  Faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalışanlarına tevzii eder.

36)  Emirlerini kademe atlamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara verir,

37)  Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden düşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesi n emirler verir, ancak kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez,

38)  Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir,

39)  Başkasına emir vermiş olsa dahi işin yapılmaması ve/veya yanlış ve eksik yapılması sorumluluğunu üstlenir,

40)  Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol eder,

41)  Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur,

42)  Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder,

43)  Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar,

44)  Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturur,

45) Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini üç ayı geçmeyen periyotlarla kontrol  eder,

46) Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini  araştırır, düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri alır,

47) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha eder,

48) Görev alanındaki f aaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri al mak için istatistikî bilgileri tanzi m eder ve/veya ettirir. Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

49) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,

50) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,

51) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,

52) Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer’i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesi ni ve raporlanmasını sağlar,

53) Görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri alarak, personelini sevk ve idare eder,

54) Birinci sicil  amiri olarak bağlı personelin çalışmalarını değerlendirir,

55) Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlar,

56) Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunar,

57) Biriminin çalışma programının hazırlanması ve çalışma programlarına uygun yapılmasını sağlar,

58) Görev alanına giren konularda uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklığı ile ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken tedbirler konusunda Başkanlık Makamına teklifte bulunur,

59) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer’i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar,

60) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapar, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunar, verilen kararları uygular,

61) Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlar,

62) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer’i

mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırır,

63) Çalışanlarının tabi oldukları mevzuata uygun tezkiye, izin ve hastalık gibi işlemlerini yürütür, devam durumunu takip eder ve denetler, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlar,

64) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlar,

65) Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedefleri gerçekleştirir,

66) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yapar, 2- Fen İşleri Birimi :

 

1)  Belediye sınırlan ve mücavir alanlar içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların açılması ve mevcut yolların bakımı ile onarılmasını sağlamak,

2)  Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak,

3)  Birimin çalışma programının hazırlanması ve programlara uygun yapılması

4)  İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlamak,

5)  Mer’i imar mevzuatının öngördüğü imar planını araziye aplike etmek ve uygulamaları yapmak, gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesini sağlamak,

6)  Vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek, fiziki çevre düzenlemeleri (bordur, tretuar vb.) ile ilgili işleri yapmak ve Müteahhit tarafından yapılanları takip ve kontrol etmek,

7)  Belediye sınırlan içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek,

8)  Başkanlıkça uygun görülmesi halinde İlçedeki okul binalarının, bakım ve onarımını yapmak, bahçelerin asfalt ve bordür yapılmasını sağlamak,

9)  Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlamak, kaldırımlara araçların park edilmesini önlemek için engelleyici  malzeme alımını ve montajını sağlamak,

 

10)  Açılması gereken yeni yolların imar planlarına uygun olarak açılmasını sağlamak,

11)  Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak,

12)  İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

13)  Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

14)  İlçe sınırları içerisinde, atık su ve yağmur sularının ilçe halkına zarar vermeyecek şekilde ıslahı için biriminin görev alanına giren çalışmaların yapılmasını sağlamak, Bu amaçla (mazgalların), ızgara ve ızgara ilavelerinin yapılmasını, seviyelerinin ayarlanması çalışmalarının yerine getirilmesini sağlamak,

15)  İlçe içerisinde yaşanabilecek su ve sel baskınları gibi doğal afetlere müdahale edilmesini ve bu

 

müdahale sırasında kullanılacak malzemelerin zamanında temin edilerek depolanması çalışmalarını kontrol ve koordine etmek,

16) İmar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzlerin kaldırılması, özel mülkiyet üzerinden geçirilen yollar ve al t yapıların imar planına uygun şekilde yapılmasını sağlamak,

17) Stok durumu ve malzeme depolarının zamanında kontrol edilmesini sağlamak,

18) Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak,

19) Diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteği sağlamak,

20) Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak,

21) Çalışma programlarının icra edilmesinde istihdam edilen insan kaynağının sevk ve idare edilmesini sağlamak,

22) Altyapı çalışmalarında diğer ilgili  altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak,

23) Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yoluyla asfalt kaplama ve yama, bordür, tretuar yapım ve onarım, yağmursuyu oluğu,ızgara yapımı ve bakımını yapmak,

24) Alt geçitlerin boyanmasını ve bakımını sağlamak.

25) Açılması gerekli yeni yollar veya yapılması gerekli plan tadilatlarıyla alakalı olarak yetkili Müdürlükle i şbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,

26) İstimlâk edilmesi gereken gayrimenkullerin istimlâki ile ilgili olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini  sağlamak,

27) Biriminin ve birim çalışanlarının f aaliyet alanlarıyla ilişkili taraf olduğu davalarla ilgili olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini  sağlamak,

28) Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermek,

29) Mer’i mevzuat gereği Belediyenin yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan vb. yerlerde al t ve üst yapı ile ham yolların açılmasını sağlamak, kentin imar planına uygun hale getirilmesini  sağlamak, yeniden yapılanma çerçevesinde yollar, al t geçitler, köprüler yapılmasını sağlamak,

30) Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak,

31) Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, alt-üst geçit yapımı ve yayalaştırma uygulamaları yapmak,

32) İmar Müdürlüğü tarafından bildirilen kaçak yapıların yıkım işlemlerini birlikte sonuçlandırmak,

33) Tarihi  eserlerin tehlike arz etmesi  durumunda çevresini  korumaya almak,

34) Araç filosunun her an hizmete hazır olması için gerekli  çalışmayı Destek Hizmetleri müdürlüğü ile koordineli olarak yapmak, arıza ve eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlamak,

35) İlgili mer’i mevzuat gereği ilçe hudutları dâhilinde altyapı hasar bedellerini tahakkuk ettirmek ve tahsili için Hesap İşleri Müdürlüğüne intikal ettirmek,

 

36)  İlgili mer’i mevzuat hükümlerine göre ihale suretiyle yapılan yatırım ihalelerinin kontrollük hizmetlerini yerine getirmek,

37)  Yol  ve kavşak düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak,

38)  Belediyemiz sorumluluk alanındaki yollardaki yol ve sürüş güvenliği sağlayacak f aaliyetlerin bir bütün olarak gerekli çalışmalarını yapmak, yönetilmesini sağlamak,

39)  Sorumluluk alanı içerisindeki yollarda tretuar üzerine araç parklanmalarını önlemek amacı ile engelleyici monte etmek, ettirmek,

40)  Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

3- Diğer Personel :

Müdürlüğün görev alanına giren görevler; Müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. M üdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, performans başarı seviyeleri vb. kriterize edilebilir yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

1)  Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonal, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği  eksiksiz verir,

2)  Başkanlığın amaçlarını ve genel  politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum davranış sergiler,

3)  Görev alanı içinde bulunan f aaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

4)  Müdürlüğün kendisine tevdi  edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

5)  Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

6)  Müdürlüğün yıllık f aaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapar, yürütür,

7)  Beceri ve mesleki bilgi  açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

8)  Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

9)  Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

 

10)  İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

11)  Gerektiği durumlarda ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

12)  İşleri  en az maliyetle icra eder,

13)  Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,

 

14) Müdürlüğün tüm f aaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ,iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayet eder,

15) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli  şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel  ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

16) Yönetimce alınan kararların uygulayıcılara doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını ve uygulamasını sağlar,

17) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

18) Eş düzeydeki  pozisyonlarla amirinin bilgisi dâhiline koordinasyonu kurar,

19) Çalışmalarında örnek tutum davranış sergiler,

20) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

21) Verilen i şi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak ifa eder,

22) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol  eder,

23) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza eder,

24) Görev al anındaki f aaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

25) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,

26) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,

27) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,

28) Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili  mer’i mevzuata uygun icra edilmesi için gerekli tüm araştırma, inceleme, hazırlama, hesaplama, sonuca ulaştırma, dosyalama, kontrol, denetim, raporlama vb. tüm operasyonal iş ve işlemleri yapar,

29) İlgili mer’i mevzuat hükümlerine göre yapılan ihaleleri kontrol  eder ve teknik konuların uygulamasını yapar,

30) Altyapı hasar bedellerinin hesap, tahakkuk işlemlerini yapar,

31) Vaki  şikâyetleri mahallinde tespit eder,

32) Amirinin emir ve talimatları çerçevesinde Müdürlüğün bünyesinde görevli işçi ve memur personelin özlük haklarının yapılması ve takibi, kayıt, yazışma, arşivleme işlerini yapar,

33) Belediye sınırlan içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasın ve mevcut yolları onarılmasını sağlar,

34) Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlar,

35) Biriminin çalışma programının hazırlanmasını ve çalışma programlarına uygun çalışmayı sağlar,

 

36)  Belediye’nin di ğer birimleri ile işbirliği içerisinde kaçak yapıların yıkılması için ihtiyaç duyulan araç-gereç ve ekipmanı sağlar,

37)  İş programıyla ilgili hafriyat işlerinin verimli yürütülmesini sağlar,

38)  Mer’i imar mevzuatının öngördüğü uygulamaları yapar, iştirak paylarının takip edilmesini sağlayarak gerekli düzenlemelerin yerine getirilmesini sağlar, vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek, fiziki  çevre düzenlemeleri (bordur, tretuar vb.) ile ilgili işleri yürütür,

39)  Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütür,

40)  Yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlar,

41)  Açılması gereken yeni yolların imar planlarına uygun olarak açılmasını sağlar,

42)  Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlar,

43)  İhtiyaç olması durumunda yollara stabilize serilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlar,

44)  Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım planı ihalesi ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlar,

45)  İlçe sınırları içerisinde, atık su ve yağmur sularının ilçe halkına zarar vermeyecek şekilde ıslahı için biriminin görev alanına giren çalışmaların yapılmasını sağlar, Bu amaçla (mazgalların), ızgara ve ızgara ilavelerinin yapılmasını, ızgara ve bacaların seviyelerinin ayarlanması çalışmalarının yerine getirilmesini sağlar,

46)  İlçe içerisinde yaşanabilecek su ve sel  baskınları gibi doğal  afetlere müdahale edilmesini ve bu müdahale sırasında kullanılacak malzemelerin zamanında temin edilerek depolanması çalışmalarını kontrol ve koordine eder,

47)  İlçe içerisinde, belirlenen plan ve program içerisinde bordur ve trotuar yapılmasını sağlar, hasar görenlerin tamirinin yapılmasını sağlar,

48)  İmar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzlerin kaldırılması, özel mülkiyet üzerinden geçirilen yollar ve al t yapıların imar planına uygun şekilde yapılmasını sağlar,

49)  Stok durumu ve malzeme depolarının zamanında kontrol  edilmesini sağlar,

50)  Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlar,

51)  Diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteği sağlar,

52)  Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlar,

53)  Çalışma programlarının icra edilmesinde istihdam edilen insan kaynağının sevk ve idare edilmesini sağlar,

54)  Altyapı çalışmalarında diğer ilgili  altyapı kuruluşları ile koordinasyonu sağlar,

55)  Açılması gerekli yeni yollar veya yapılması gerekli plan tadilatlarıyla alakalı olarak yetkili

 

Müdürlükle i şbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini  sağlar,

56)  İstimlâk edilmesi gereken gayrimenkullerin istimlâki ile ilgili olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini  sağlar,

57)  Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği  tüm teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermek,

58)  Mer’i mevzuat gereği Belediyenin yetki  sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan vb. yerlerde al t ve üst yapı ile ham yolların açılmasını sağlar, kentin imar planına uygun hale getirilmesini sağlar, yeniden yapılanma çerçevesinde yollar, al t geçitler, köprüler yapılmasını sağlar,

59)  Bu çalışmalara başlarken Belediye’deki tüm ilgili Müdürlükler ile koordinasyon içerisinde çözümler üretmek,

60)  Görev alanına giren konularda uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklığı ile ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken tedbirler konusunda Müdürlük makamına teklifte bulunur,

61)  İlçedeki mevcut sokaklarda trotuar bakım ve onarımını yapar,

62)  İmar planında bulunan yeni imar yollarının açılmasını sağlamak,

63)  Yeni  açılan yollarda yeni trotuar yapılmasını sağlar,

64)  Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlar,

65)  Merdivenli yollarda korkuluk yapımı ve mevcutların boyanmasını sağlar,

66)  Alt geçitlerin boyanmasını ve bakımını sağlar,

67)  Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, alt-üst geçit yapımı ve yayalaştırma uygulamaları yapar,

68)  Eğitim ve Kültür ile ilgili tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

69)  Spor Sahalarının düzenlenmesi , bakım ve onarımı (Basket, voleybol potalarının yapılması, soyunma odalarının boyanması, demir korkuluklarının yapılması v.b.)

70)  İmar Müdürlüğünce bildirilen kaçak yapıların yıkım işlemlerini İmar müdürlüğü çalışanları ile birlikte sonuçl andırır,

71)  Başkanlıkça uygun görülmesi halinde İlçedeki okul binalarının asfalt ve bordürlerinin yapılmasını sağlar,

72)  Tarihi  eserlerin tehlike arz etmesi durumunda çevresini korumaya alır,

73)  Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlük

MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümleri; Cihanbeyli Belediyesi Meclisinin kararı ve Konya Büyükşehir

Belediye Meclisinin onayından sonra, yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Cihanbeyli Belediye Başkanı yürütür.

T.C.

CİHANBEYLİ BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cihanbeyli Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülecek çalışmaları ve bu çalışmaları yürütecek personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Cihanbeyli Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)    Belediye: Cihanbeyli Belediyesini,

b)   Başkanlık: Cihanbeyli Belediye Başkanlığını,

c)    Başkan: Cihanbeyli Belediye Başkanını,

d)   Müdürlük: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü,

e)    Müdür: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünü,

f)    Merkez: Müdürlüğün faaliyet alanlarına giren çalışmaların yürütüldüğü birimi,

g)   Koordinatör: Merkezin yönetiminden sorumlu kişiyi, h) Personel: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş

Kuruluş

MADDE 5- (1) Cihanbeyli Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48’inci ve 49’uncu Maddeleri ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak Cihanbeyli Belediye Meclisinin 07/07/2006 tarih ve 2006/56 sayılı kararı ile kurulmuştur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müdürlüğün Faaliyet Alanları

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6-(1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Belediyenin amaçları, prensip ve politikaları, çalışmaları ve imajı hakkında kamuoyu ile ilişkilerinin sağlıklı bir ortamda yürümesi amacıyla aşağıdaki çalışmaları yapar.

1/9

1-        5393 sayılı Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5187 sayılı Basın Kanunu, İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri, Basınla ilgili mevzuat ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri; basın ahlak ve ilkeleri çerçevesinde ve çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

2-        Gazeteler, dergiler, radyolar, televizyonlar, haber ajansları, haber siteleri, yabancı ajanslar, internet ortamındaki sosyal paylaşım siteleri ve diğer bilgi kaynakları gibi; yazılı, görsel, işitsel, elektronik basın yayın organları ve kitle iletişim araçlarında yayınlanan haberleri ve diğer yazı ve programları günlük düzenli olarak takip etmek. Bu yazı, haber ve programlardan; genel anlamda Belediyeleri, özelde ise Belediyemizi ve ilçemizi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirenleri konularına göre tasnif etmek, incelemek ve değerlendirmek, ileriye yönelik kullanımını kolaylaştırmak amacıyla düzenli olarak arşivlemek.

3-        Basın kuruluşlarına ve mensuplarına ait isim, adres, telefon, e-mail bilgilerinin listesini oluşturmak.

4-        Belediye Başkanının şahsını, Belediye Başkanlığını ve personelini ilgilendiren haberleri derleyip Belediye Başkanına ve ilgili Başkan Yardımcılarına düzenli olarak rapor vermek. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili arşiv oluşturmak,

5-     Yazılı, görsel ve işitsel basında çıkan haberleri ilgili birimlere tebliğ ederek sonuçlarını
takip etmek. Yayınlanan haberlerle ilgili olarak gerekli hallerde Başkanın izni dâhilinde Belediye
Başkanlığınca yapılacak açıklama ve tekziplerle ilgili çalışmaları Basın Kanununun ilgili maddesi
hükümlerine göre hazırlamak ve sonucunu Başkanlık Makamına bildirmek. Belediye Başkanlığına,
basın ve yayın kuruluşları tarafından yöneltilen soruları cevaplamak.

6-        Fotoğraf ve video çekimi ile Belediye hizmetlerinin sesli ve görüntülü kayıtlarını yapmak ve arşivlemek. Hizmetlerle ilgili haber metinlerini hazırlamak. Belediye hizmetleri ve çalışmaları ile ilgili ses, görüntü ve yazılı bilgilerin basın ve yayın organlarına (gazete, radyo, TV, dergi vb.) e-posta, faks, cep mesajı vb. yollarla iletilmesini sağlamak.

7-        Belediye Başkanı ve hizmetlerinin tanıtımıyla ilgili bülten, broşür ve video tasarlamak/tasarlatmak, baskısını ve çekimini yaptırmak ve toplumun tüm kesimlerine yayılmasını sağlamak.

8-        Belediye birimlerince yapılan ve yapılacak olan faaliyetleri, toplumun tüm kesimlerine ulaşılabilecek şekilde alternatif basın ve yayın materyallerini kullanarak kamuoyuna duyurmak. Hizmetin kalitesi ve amaçları ile kamuoyundaki algının birbirleri ile örtüşmesini sağlayacak tanıtımlar yapmak.

9-        Bizzat Başkan tarafından verilecek emir doğrultusunda basın toplantıları düzenlemek. Basın toplantısının konuları ile ilçe halkın gündemini dikkate alarak, ilgili birimlerin temsilcilerinin basın toplantısında hazır bulunmalarını sağlamak için Özel Kalem Müdürlüğü ile koordinasyon halinde olmak.

10-    Basın ve yayın kuruluşlarıyla kurumsal ilişkilerimizi geliştirmek. Gerektiğinde basın kuruluşlarının, resmi kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yemekli toplantılar ve kokteyller düzenlemek.

11-    İlçe halkının Belediyenin faaliyetlerini öğrenme ve takip etmelerine, belediyemiz ile sağlıklı ve kolay ilişki kurabilmelerine yönelik projeler hazırlamak/hazırlatmak. Başkanlık makamının onayıyla bu projeleri uygulamak.

12-    Proje hazırlama ve uygulama safhalarında her türlü mal ve hizmeti satın almak. Proje sürecinde üniversitelerle, basın yayın kuruluşlarıyla ya da sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde ortak projeler üretmek, ortak çalışma alanları oluşturmak. Projelerin süreç izleme raporlarını hazırlayarak Başkanlık makamına sunmak.

13-    İlçe halkının Belediyeden beklentilerini ve belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak/yaptırmak. Herhangi bir nedenle belediyeye gelen vatandaşların belediyeden memnun bir şekilde ayrılıp ayrılmadığını anket vb. yöntemlerle takip etmek.

2/9

14-    Belediyemiz hakkında haksız eleştirilere sebebiyet vermeyecek zamanlama ve şeffaflık içerisinde bilgilendirme yapmak.

15-    Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Cihanbeyli Belediyesi resmi web sitesinde yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak. Haber ve duyuru metinleri hazırlamak ve web sitesinde yayınlanan faaliyetlerin güncelliğini kontrol ederek Belediyemizin vizyonuna, misyonuna ve stratejik hedeflerine uygun olarak yayınlanmasını takip ve kontrol etmek.

16-    Belediye birimleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak; şiir, makale, hikaye, deneme, slogan ve güzel söz, fotoğraf, kısa film gibi basın yayın ve halkla ilişkilere yönelik yarışmalar, sanatsal etkinlikler, eğlence programları, sosyal ve kültürel etkinlikler ile gezi programları önermek.

17-    Müdürlüğün ya da belediyenin diğer birimlerinin ihtiyaç duydukları; resmi gazeteyi, günlük-haftalık ya da aylık gazeteleri, mevzuata yönelik dergileri ve kitapları, teknik nitelikteki dergileri ve kitapları, tanıtım içerikli dergileri ve kitapları, ihtiyaç duyulan elektronik yayınları satın almak, abonelik işlemlerini yapmak, ilgili birimlere dağıtmak.

18-    Resmi ve dini bayramlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda kutlanan ve toplum tarafından da kabul görmüş olan belirli gün ve haftalarda; Belediye Başkanı tarafından verilen yazılı ya da sözlü mesajların basın yayın organları vasıtasıyla yayınlanmasını sağlamak. Gerekli durumlarda afiş ve pankart hazırlatmak ve uygun görülen yerlere asılmasını sağlamak.

19-    Belediyenin; temel atma, açılış, sosyal ve kültürel etkinlik, kutlamalar, yarışmalar ve sergiler gibi faaliyetlerinin duyurulması amacıyla afiş, ilan, billboard, davetiye çalışması yapmak, davetiye listelerini yaparak davetiyeleri dağıtmak/dağıttırmak, fotoğraf ve video çekimlerini yapmak/yaptırmak.

20-    Belediyenin düzenlediği organizasyonlarda; program akışını, organizasyon yerini hazırlatmak, gerekli araç-gereç teminini yapmak, protokol düzenini belirlemek, davetlileri karşılamak ve önceden belirlenen yerlere oturtmak.

21-    İlçemizde meydana gelen yangın, sel, fırtına, deprem ve heyelan gibi afetlere uğrayanların hasar tespit çalışmalarında fotoğrafçı ve kaCihanbeylian bulundurmak. Afet sonrası fotoğraf ve video çekimlerini yapmak/yaptırmak, kayıtları arşivlemek ve ilgili birimlerle paylaşmak.

22-    Halkın kentsel yaşama uyum sağlama bilincini artırmak ve ilçemize aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordinasyon halinde seminerler, konferanslar, sergiler, yarışmalar, kampanyalar ve festivaller düzenlemek, uzmanlardan oluşan jüriler oluşturmak ve derecelendirmeleri yapmak.

23-    Belediyenin çalışmaları ile ilgili olarak; ilan, broşür, kitapçık, CD, film vb. çalışması yaptırmak ve bu çalışmaları ilçe halkına dağıtmak, bu konuda basın yayın kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yapmak.

24-    Basın yayın ve halkla ilişkiler uygulamalarındaki olumsuz koşulların giderilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek. İlçe halkından gelen şikayetleri ve talepleri yerinde incelemek ve şikayetin giderilmesi için ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak ve sonuçlarını takip etmek.

25-    Sosyal medya ağlarını takip etmek, Belediye çalışmaları hakkında bilgi vermek, Başkanın görüş ve açıklamalarını yayınlamak, olumsuz haber kaynaklarını araştırarak algıları yönetmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim Organları

MADDE 7(1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yönetim organları aşağıda belirtilen şekildedir.

a)  Müdür,

b)  Merkez Koordinatörü,

c)  Diğer personel.

3/9

 

Müdürün Görevleri

MADDE 8(1) Müdür, Belediye Başkanına ve ilgili Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

(2) Bu Yönetmeliğin 6’ncı Maddesinde yer alan amaçların ve belirtilen çalışmaların yerine getirilmesinden sorumlu olan Müdürün görevleri şunlardır:

a)    Müdürlüğü temsil etmek,

b)   Müdürlüğe bağlı birimlerin bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

c)    Müdürlük bünyesinde görevli personelin işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek,

d) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, en az maliyetle, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotları geliştirmek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek,

e)    Müdürlüğün iç ve dış birimler ile yapacağı yazışmaları yürütmek, evrakları imzalamak,

f)    Müdürlüğün kuruluş amaçlarına yönelik projeler belirlemek,

g)   Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak çalışma raporlarını hazırlamak ve çıktıları değerlendirmek,

h) Yapılan çalışmalar hakkında Başkanlığı bilgilendirmek.

i) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacını ve görevlendirilmeleriyle ilgili teklifleri Başkanlığa sunmak,

j) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

k) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

l) Müdürlük faaliyetlerini denetlemek ve varsa aksaklıkları gidermek,

m) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek, taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

n) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlamak,

o) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

p) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

r) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyon sağlamak,

s) Medya mensuplarının Belediye Başkanı ile görüşme taleplerini Başkana iletmek, gerçekleşecek randevuları Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ayarlamak,

t) Belediye Başkanının veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının Müdürlüğün görevleri ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

Merkez Koordinatörünün Görevleri

MADDE 9(1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünün çalışma alanlarına uygun merkezler kurulur ve bu merkezlerin sevk ve idaresini yürütmek üzere merkez koordinatörü görevlendirilir.

Merkez Koordinatörünün görevleri şunlardır:

a)   Sorumluluğu verilen merkezlerin, düzenli, etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını
sağlamak,

b)  Çalışmalarını, Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek,

c)  Müdürlüğün işleyişine ve gelişimine yönelik önerilerde bulunmak,

d) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmek,

4/9

 

e)   Yapılan çalışmaları koordine etmek ve yapılan çalışmalar hakkında Müdürlüğü
bilgilendirmek,

f) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak
katılmak,

g)   Belediye Başkanının veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının Müdürlükle ilgili
vereceği diğer görevleri yapmak.

Diğer Personel

MADDE 10(1) Müdürlük bünyesinde kurulan merkezlerde yürütülecek iş ve işlemleri takip etmek üzere personel görevlendirilir. Personelin görevleri şunlardır:

a)    Merkeze gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak,

b)   Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazmak,

c)    Düzenlenen evrakları tertip ve düzen içerisinde dosyalama yapmak ve gerekli süre içerisinde arşivde saklamak,

 

d)     Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgililere aktarmak,

e)      Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak,

f)      Amirin verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan alım işlemleri ile ilgili ödeme evraklarını hazırlamak,

g)     Üstlerinden aldığı emirleri ve diğer görevleri yerine getirmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM Müdürlük Merkez Birimleri

Merkez Birimleri

MADDE 11- (1) Müdürlük bünyesinde oluşturulan merkezler şunlardır:

a)         Halkla İlişkiler Merkezi,

b)        Tanıtım Merkezi,

c)         Basın Yayın Merkezi,

d)        İdari ve Mali İşler Merkezi. (2) Gerektiğinde, Müdürlük bünyesinde yeni çalışma birimleri veya merkezleri oluşturulabilir.

Halkla İlişkiler Merkezi

MADDE 12- (1) Müdürlük bünyesinde; Belediyemiz çalışmalarına yönelik ilçe halkından gelen istek, öneri ve şikayetleri, ilgili birimlere iletmek ve ilgili birimlerden aldığı bilgi ve belgelerle değerlendirerek; halkımızı bilgilendirmek amacıyla Halkla İlişkiler Merkezi kurulur. Bu merkez:

a)    Vatandaşlarımızdan; istek, öneri ve şikayetini Belediyenin 444 30 42 numaralı telefon hattını arayarak, şahsen müracaat ederek sözlü olarak iletilenleri sözlü olarak cevaplamak. Konu hakkında bilgi edinme ihtiyacı hissettiği durumlarda, ilgili birimlerden aldığı bilgi ve belgelerle değerlendirerek cevaplamak. Gerekli durumlarda yazışmalarını EYO sistemi üzerinden yürütmek,

b)   Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) yazarak istek, öneri ve şikayetini bildirenlere, ilgili birimlerden aldığı bilgi ve belgelerle birlikte ön raporlama yaparak Başkanlığımız Yazı İşleri Müdürlüğüne iletmek,

c)    Başkanlığımıza gönderilen istek, öneri ve şikayetler içeren mektupları-faksları tasnif ederek;

1- Hizmet sınırlarımız dışından gelen ve ayni, nakdi yardım talebinde bulunanları iletişim kurarak bilgilendirmek,

5/9

 

2-             Hizmet sınırlarımız dışından gelen ve ayni, nakdi yardım talebinde bulunanlarla iletişim kurma imkanı bulunmadığı hallerde bu mektupları dosyalamak,

3-             Hizmet sınırlarımız içerisinde ikamet edenlerden istek, öneri ve şikayette bulunanlardan, karşılanması mümkün olanlar için ilgili birimlerle iletişime geçmek, mektupları ilgili birimlere yönlendirmek.

d) Başkanlık binasına şahsen gelerek, belediyemiz çalışmaları ile ilgili istek, öneri ve
şikayette bulunan kişileri dinleyerek anında bilgilendirmek.

Bunlardan:

1)             İstek, öneri ve şikayetini sözlü olarak iletilenleri sözlü olarak cevaplamak. Konu hakkında bilgi edinme ihtiyacı hissettiği durumlarda, ilgili birimlerden aldığı bilgi ve belgelerle değerlendirerek cevaplamak,

2)             Yazılı müracaatta bulunmak isteyen veya bulunması gerekenlere, bu konuda geliştirilen matbu dilekçeleri kullanmak suretiyle istek, öneri ve şikayetlerini kısa, açık, anlaşılır bir şekilde yazdırmak ve ek belgeleri ile birlikte almak,

3)             Aldığı yazılı müracaatları, en kısa sürede başkanlığımız Yazı İşleri Müdürlüğüne iletmek.

e)  Belediyemiz çalışanlarından gelen istek, öneri ve şikayetleri, ilgili birimlerden aldığı bilgi
ve belgelerle değerlendirerek;

1)             İstek, öneri ve şikayetini sözlü olarak iletilenleri sözlü olarak cevaplamak. Konu hakkında bilgi edinme ihtiyacı hissettiği durumlarda, ilgili birimlerden aldığı bilgi ve belgelerle değerlendirerek cevaplamak,

2)             Yazılı müracaat etmesi gerekenlerin yazılı müracaatlarını almak.

 

f)    Yapacağı tüm görüşmelerde, iletişimin bütün inceliklerini kullanarak bilgilendirme yapmak,

g)   Acil durumlarda ilgili birim çalışanları veya yetkilileri ile her türlü iletişim aracı vasıtasıyla doğrudan görüşmek ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak,

h) İstek, öneri ve şikayetler konusunda, bütün çalışmalarına rağmen çözüm bulamadığı durumlarda vatandaşı, isteği doğrultusunda iç birim çalışanları veya yetkilileri ile görüştürmek, i) Vatandaşların İstek, öneri ve şikayetleri konusunda gizliliğe riayet etmek, j) Her ay sonunda (gerekli hallerde haftalık) istek, öneri ve şikayetler ile ilgili istatistiki sonuçları Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürüne sunmak.

Tanıtım Merkezi

MADDE 13- (1) Müdürlük bünyesinde; Başkanlık Makamı ve Belediyemiz birimlerinin yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar, etkinlikler ve hizmetler ile Cihanbeyli’ın tarihi, kültürel ve doğal özelliklerinin her kesime tanıtımını yapmak üzere Tanıtım Merkezi kurulur. Bu merkez:

a)    Yapılan ve yapılacak hizmetlerin halka duyurulması ve tanıtımının yapılması amacıyla, bülten, broşür ve video tasarlamak/tasarlatmak, baskısını ve çekimini yapmak/yaptırmak ve ilgili kesimlere dağıtmak,

b)   Belediyemizin ve ilçemizin tanıtımlı amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c)    Belediye birimlerince yapılan ve yapılacak olan faaliyetleri, toplumun tüm kesimlerine ulaşılabilecek şekilde anons yapmak, alternatif basın ve yayın materyallerini kullanarak kamuoyuna duyurmak,

d)   Hizmetin kalitesi ve amaçları ile kamuoyundaki algının birbirleri ile örtüşmesini sağlayacak tanıtımlar yapmak,

e)    İlçemizin tanıtımı amacıyla şiir, makale, hikaye, deneme, slogan ve güzel söz, fotoğraf, kısa film vb. yarışmalar, sanatsal etkinlikler, eğlence programları, sosyal ve kültürel etkinlikler ile gezi programları önermek,

6/9

 

f)  Belediyenin; temel atma, açılış, sosyal ve kültürel etkinlik, kutlamalar, yarışmalar ve
sergiler gibi faaliyetlerinin halka duyurulması ve tanıtımının yapılması amacıyla afiş, ilan, billboard
davetiye, broşür vb. çalışmaları yapmak,

g)     Belediye iletişim panolarının, billboardların, tanıtım broşürlerinin ve görsel materyalin
güncellenmesini sağlamak,

h) Programlar için davetiye listelerini yaparak davetiyeleri dağıtmak, program süresince gerekli fotoğraf ve video çekimlerini yapmak/yaptırmak,

i) Belediyenin düzenlediği organizasyonlarda; program akışını, organizasyon yerini hazırlatmak, gerekli araç-gereç teminini yapmak, protokol düzenini belirlemek, davetlileri karşılamak ve önceden belirlenen yerlere oturtmak,

j) Belediyenin ve ilçemizin tanıtılması amacıyla, seminerler, konferanslar, sergiler, yarışmalar, kampanyalar ve festivaller düzenlemek,

k) Düzenlenecek bir etkinliğin tanıtılması amacıyla gerekli olan bütün materyalleri temin etmek,

l) Gerçekleştirilen etkinliklerin kitaplaştırılması için altlık oluşturmak, baskıya hazırlamak, İlçemizi yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak için gerekli kitap, yayın, doküman ve malzemeyi hazırlamak ve basımını yaptırmak,

m) Belediyemiz birimleri için ihtiyaç duyulan dijital baskı ve tasarım işlerini yapmak,

n) Başkanlık Makamı ve birimlerin faaliyetleri ile ilgili olarak film, video, afiş gibi materyallerin arşivlenmesini sağlamak,

o) Sosyal ve kültürel organizasyonların hazırlık ve uygulama aşamalarını takip etmek, faaliyetlerle ilgili olarak duyuru amaçlı e-posta ve cep mesaj uygulamalarını yürütmek,

p) Belediyenin, sosyal ve kültürel faaliyetleri için gerekli bürokratik alt yapıyı hazırlamak,

r) Belediye tarafından düzenlenecek seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri vb. faaliyetlerin ihale ve satın alma işlemlerini yapmak,

s) Başkanlık ve bağlı birimler tarafından üretilen kültürel yayınların, dağıtım planlamaları doğrultusunda ilgililere dağıtımını yapmak,

t) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak.

Basın Yayın Merkezi

MADDE 14- (1) Müdürlük bünyesinde; Belediye çalışmaları, çalışanları ve ilçemiz hakkında, yazılı ve görsel basında, internet ortamında, sosyal ağlarda yazılan ve yazılacak haberleri bilgileri takip etmek üzere Basın Yayın Merkezi kurulur.

Bu merkez:

a)    Yazılı, görsel, işitsel, elektronik basın yayın organları ve kitle iletişim araçlarında yayınlanan haberleri ve diğer yazı ve programları günlük düzenli olarak takip etmek. Bu yazı, haber ve programlardan; genel anlamda Belediyeleri, özelde ise Belediyemizi ve ilçemizi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirenleri konularına göre tasnif etmek, incelemek ve değerlendirmek, ileriye yönelik kullanımını kolaylaştırmak amacıyla düzenli olarak arşivlemek,

b)   Basın kuruluşlarına ve mensuplarına ait isim, adres, telefon, e-mail bilgilerinin listesini oluşturmak,

c)    Belediye Başkanının şahsını, Belediye Başkanlığını ve personelini ilgilendiren haberleri derleyip Belediye Başkanına ve ilgili Başkan Yardımcılarına düzenli olarak rapor vermek,

d)   Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili arşiv oluşturmak,

e)    Yazılı, görsel ve işitsel basında çıkan haberleri ilgili birimlere tebliğ ederek sonuçlarını takip etmek,

f)    Yayınlanan haberlerle ilgili olarak gerekli hallerde Başkanın izni dâhilinde Belediye Başkanlığınca yapılacak açıklama ve tekziplerle ilgili çalışmaları hazırlamak ve sonucunu Başkanlık Makamına bildirmek,

g)   Belediye Başkanlığına, basın ve yayın kuruluşları tarafından yöneltilen soruları cevaplamak,

7/9

 

h) Fotoğraf ve video çekimi ile Belediye hizmetlerinin sesli ve görüntülü kayıtlarını yapmak ve arşivlemek,

i) Hizmetlerle ilgili haber metinlerini hazırlamak,

j) Belediye hizmetleri ve çalışmaları ile ilgili ses, görüntü ve yazılı bilgilerin basın ve yayın organlarına (gazete, radyo, TV, dergi vb.) e-posta, faks, cep mesajı vb. yollarla iletilmesini sağlamak,

k) Bizzat Başkan tarafından verilecek emir doğrultusunda basın toplantıları düzenlemek,

l) Basın toplantısının konuları ile ilçe halkın gündemini dikkate alarak, ilgili birimlerin temsilcilerinin basın toplantısında hazır bulunmalarını sağlamak için Özel Kalem Müdürlüğü ile koordinasyon halinde olmak,

m) Basın ve yayın kuruluşlarıyla kurumsal ilişkilerimizi geliştirmek, gerektiğinde yemekli toplantılar düzenlemek,

n) Medya mensuplarını, sanatçıları ve akademisyenleri, Belediye ile ilgili programlarını ve çalışmalarını yapmak üzere davet edildiklerinde rahat ve uygun bir ortamda ağırlamak,

o) Belediyenin resmi web sitesinde yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak,

p) Haber ve duyuruların metinlerini hazırlamak ve web sitesinde yayınlanan faaliyetlerin güncelliğini takip ve kontrol etmek,

r) Müdürlüğün ya da belediyenin diğer birimlerinin ihtiyaç duyduğu süreli yayınların, (resmi gazete, günlük, haftalık ya da aylık gazete, dergi, elektronik yayın vb.) basımı, bastırılması, hazırlanması, hazırlattırılması, satın alınması ve dağıtılması işlemlerini yapmak,

s) Belediyenin ve ilçemizin, tarihsel, kültürel ve doğal özelliklerinin tanıtımını içeren ve süreli olmayan yayınların, (teknik nitelikteki dergi, kitap, elektronik yayın vb.) basımı, bastırılması, hazırlanması, hazırlattırılması, satın alınması ve dağıtılması işlemlerini yapmak,

t) Belirli gün ve haftalarda; Belediye Başkanı tarafından verilen yazılı ya da sözlü mesajların basın yayın organları vasıtasıyla yayınlanmasını sağlamak. Gerekli durumlarda afiş ve pankart hazırlatmak ve uygun görülen yerlere asılmasını sağlamak,

u) İlçemizde meydana gelen yangın, sel, fırtına, deprem ve heyelan gibi afetleri takip etmek, basın yayın organlarını ve halkı bilgilendirici duyurular yapmak,

v) Sosyal medya ağlarını takip etmek, Belediye çalışmaları hakkında bilgi vermek,

y) Gerektiğinde Belediye Başkanının günlük programlarını yerel-ulusal basına bildirilmesini sağlamak,

z) Basın Mensuplarıyla haber konulu görüşmelerin sürekliliğini sağlamak,

aa) Belediyenin ve ilgili müdürlüklerin faaliyetlerini ve yaptığı ekinliklerin haber bülteni haline getirilerek web sitesinde yayınlamak ve ilgililere iletmek,

bb) Belediyenin, medyada haber olma oranlarıyla ilgili istatistik verileri tutmak ve analizlerin yer aldığı raporları hazırlamak,

cc) Basılacak her türlü materyalleri kurum kimliği (amblem ve logo uygunluğu) ve imajı esasları açısından incelemek ve geliştirici önerilerde bulunmak,

dd) Çocukların, belediye çalışmalarını yakından izleyebilmelerini, çalışmalara katılmalarını ve yararlanmalarını sağlamak, kişisel gelişimlerine katkı sunabilecek faaliyetlerde bulunmak amacıyla çocuklarla birlikte çocuk dergisi çıkarmak,

ee) Toplantı, konferans, panel, röportaj vb. çekimlerin istenildiğinde çözümünü yapmak,

ff) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,

İdari ve Mali İşler Merkezi

MADDE 15- (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yürütmüş olduğu çalışmalar, projeler ve etkinlikler ile ilgili olarak; gerekli yazışmaları yapmak ve satın alma işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla İdari ve Mali İşler Merkezi kurulur.

Bu merkez:

a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ile Müdürlük arşivini oluşturmak,

8/9

 

b)   Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

c)    Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

d)   Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

e)    Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

f)    Müdürlüğe ait taşınır malların giriş-çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

g)  Hizmet alım ihalelerini gerçekleştirmek,
h) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,

ile sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 16- (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyonu:

a)    Müdürlük ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır,

b)   Müdürlüğe gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre verilir,

c)    Müdür, dosyadaki evrakları havale eder ve ilgili merkez birimine iletir,

d)   Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır,

e)  Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon:
a) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, tüm Kamu

Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve Müdürün parafı, Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısının imzası ile yürütür.

Diğer Personel İhtiyacı

MADDE 17 (1) Müdürlüğün akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacı, Başkanlık tarafından karşılanır.

Diğer Kurumlar İle İşbirliği

MADDE 18 (1) Müdürlüğün yürüttüğü projelerde, resmî/özel kurum/kuruluşlar ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılabilir ve her türlü katkıları istenebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 (1) Cihanbeyli Belediye Meclisinin 08/04/2011 tarih ve 95 sayılı kararı ile kabul edilen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Cihanbeyli Belediyesi Meclisince kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cihanbeyli Belediye Başkanı yürütür.

9/9

 

T.C.

KONYA

CİHANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM I A- GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: AMAÇ

Bu yönetmelik Cihanbeyli İlçe Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün; Hukuki Statüsünü, Teşkilatını, Yetki ve sorumluluklarını, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler.

Müdürlüğün Kuruluş amacı; Belediye karar organlarının çalışmalarının etkin ve uyum içerisinde yürütülmesine yardımcı olmayı, karar organlarınca alınan kararların yazılmasını, kaydedilmesini, ilgililere duyurulmasını, arşivlenmesini; Cihanbeyli Belediyesi ile Cihanbeyli halkı ve diğer resmi kurumlar arasında evrak alış verişlerinde düzenli bir köprü oluşturmayı hedeflemektir.

MADDE 2: KAPSAM

Bu yönetmelik hükümleri Cihanbeyli İlçe Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde uygulanır.

B- ESAS HÜKÜMLER

MADDE 3: DAYANAK

Bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48. ve 49. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri’nin Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4: KURULUŞ

Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın ya da görevlendireceği bir Belediye Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak; Bir Müdür yönetiminde,

Meclis ve Encümen Şefliği’nde görevli yeteri kadar personel, İdari İşler ve Genel Evrak Kayıt Şefliği’nde görevli yeteri kadar personel, Birim Arşivinde görevli yeteri kadar personelden oluşmaktadır.

MADDE 5: DEYİMLER VE TANIMLAR

Bu yönetmelikte geçen,

Belediye                    :

Konya Cihanbeyli Belediyesini,

Başkanlık Makamı

: Konya Cihanbeyli Belediye Başkanlığını,

Başkan

: Konya Cihanbeyli Belediye Başkanını,

Müdürlük                 :

Konya Cihanbeyli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünü,

Müdür                      :

Konya Cihanbeyli Belediyesi Yazı İşleri Müdürünü,

Personel                    :

Konya Cihanbeyli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli tüm

 

personeli,

Meclis                        :

Konya Cihanbeyli Belediye Meclisini,

Encümen                  :

Konya Cihanbeyli Belediye Encümenini,

Komisyon

: Konya Cihanbeyli Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarını ifade eder.

1

 

BÖLÜM II A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MADDE 6: GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

Görev yetki ve sorumluluk konusunda bu yönetmelikte kabul edilen genel kurallar şunlardır:

Yetki, “Bir görevi (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenilen biçimde yapılması için bağlı bulunan kişi ya da makamdan alınan hak olarak yorumlanmaktadır.” Bu anlamda her personel görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir.

Sorumluluk, "Bir görevin (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenilen biçimde yapılmasından ötürü bağlı bulunan kişi ya da makama karşı hesap verme yükümlülüğü olarak anlaşılmaktadır.” Bu bağlamda her personel görevini zamanında yerine getirmemekten, eksik ya da yanlış yapmaktan yetkisi oranında sorumludur.

Yetki devri, yöneticilerin genel yönetim görevlerini daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için yararlandıkları bir yöntem ilkesidir. Yetki devri, yasaların çalışma ilkesi ve koşullarının sınırlarına göre yapılır.

Bir yetkinin devredilmesi sonucunda yetkiyi devreden yöneticinin, o yetkinin kullanılmasından doğan genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile devralan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar.

Yetkiyi devralan, o yetkinin kullanılmasından doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarından başka yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da yüklenmiş olur.

Bir göreve vekâleten atananlar, o görev için gerekli yetkiye sahip olur ve o görevden dolayı sorumluluk yüklenilir.

MADDE 7: YÖNETİCİLERİN ORTAK GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Her kademede yönetici durumunda bulunan kişilerin bazı ortak görev, yetki ve sorumlulukları vardır. Yönetim kademelerinin düşey olarak sıralanmasında görev, yetki ve sorumluluklar değişmez. Ancak sadece en üst yönetim kademesinden başlayıp, en alt yönetim kademesine doğru inildikçe görev, yetki ve sorumluluk sınırları daralır.

Yöneticilere ilişkin ortak görev, yetki ve sorumluluklar; ileride her birim için belirtilen özel görevlerin zamanında ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön şartları niteliğindedir. Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır.

Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluş bütünlüğü içinde yer alan her kademenin, ortak görevlerin ayrı ayrı tekrar edilmemesi için düzenlenmiştir.

Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır:

ØPlanlama-Programlama

Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar halinde çalışma plan ve programlarını hazırlamak ya da hazırlatmak,

Yetkisi dâhilinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayan plan ve programları ise bir üst kademedeki yöneticilerine onaylatmak,

Bu çalışmalar sırasında; yasaların belirlediği çizgide çalışmak, belirlenen ilke ve koşulların sınırları içinde kalmayı gözetmek.

ØDüzenleme

İşle ilgili hizmet boşluklarını veya olumsuzlukları araştırmak, bunları giderici önlem tedbirler almak,

İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel ve malzemeyi zamanında temin etmek, eksiklikleri gidermek,

İş ile ilgili çalışma adımlarını saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak.

ØKoordinasyon

İşin yapılması sırasında hangi birimlerle doğrudan, hangi birimlerle dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini saptamak ve bu iş ilişkilerinin kapsamını belirlemek,

Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak,

2

 

Uygulamaya geçilen iş ilişkilerinin takipçisi olmak.

 

ØUygulamalı yönetim:

Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak,

İlgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi görevleri de yapmak ya da yaptırmak.

Øİzleme, denetleme, değerlendirme

Görev uygulamalarının sonuçlarını öğrenmek üzere, belli aşamalarında değerlendirme toplantıları düzenlemek,

Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm önerilerini bir üst kademeye sunmak.

ØBilgi verme

Görevin yapılışı ve sonuçları hakkında bir üst kademedeki yöneticiyi devamlı olarak bilgilendirmek.

ØYönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar

Atama, yükseltme, yer değiştirme ve mükâfatlandırma gibi işlemlere ilişkin ön yazışmaları yapmak ya da bu konularda karar almak, personel sicil notlarını vermek, iş dağıtımını düzenlemek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde en iyi şekilde temsil etmek, birimin yıllık faaliyet programını, performans programını, bütçe programını ve stratejik plan önerilerini hazırlamak.

Yukarıdaki görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır:

§ İnisiyatif: Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı, görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalıdır. Öncü olmalı, başladığı işi sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşamasında yasaların, çalışma ilke ve koşullarının çizdiği sınıra kadar bütün yetkisini kullanmalıdır.

§ Seçme ve karar verme: Yönetici, görevin her safhasında karar verme; kendisine ulaştırılan değişik çözüm önerileri arasında seçim yapma; verilen kararın uygulanması esnasında hangilerini bizzat uygulayıp, hangilerini bir üst yönetime aktarması gerektiği bilincine sahip olmalıdır.

§ Kolaylaştırma: Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.

§ Değiştirme: Yönetici, program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliğine sahip olmalıdır.

§ Eldeki kaynaklardan iyi yararlanma: Yönetici, kendisine istihdam edilen personel, araç, gereç vb. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç edinmeli, ancak yetmemesi durumunda iş verimliliğinin artırılabilmesi için yeni kaynaklar talebinde de bulunabilmelidir.

§ Geliştirme: Yönetici kendi birim personelinin bireysel yeteneklerini, çalışma koşullarını, işlem hızını sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern ve çağdaş yönetim ilkelerinin takipçisi olmalıdır.

§ Devamlılık: Yönetici, çalışmalarını bir bütün halinde, başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve düzenlemelidir.

§ Liderlik: Yönetici, tutum ve davranışları ile personele karşı saygınlığını kazanmalı, Personelin kendisine olan güvenini sarsmamalıdır.

§ Moral: Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını arttırmak için çaba sarf etmelidir.

§ Disiplin: Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.

§ Takdir ve ceza: Yönetici, yürürlükteki ilke ve koşullara göre, personelini gereğinde takdir edeceği gibi gerekli durumlarda da kendisine sunulan ceza yetkisini sonuna kadar kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil formlarını doldurmakta bu yetkiye girer.

§ Ortam:

Yönetici, görevin yapılması için gerekli ortamı, araç ve gereçleri, sağlıklı büro koşullarını da sağlayabilmelidir.

MADDE 8: YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Bu yönetmelikte belirtilen Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

3

 

·  Birimini Başkanlığa karşı temsil eder. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları
alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Belediye Başkan Yardımcısı’ndan gelen talimatlar
doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek.
Ayrıca çalışma alanı ile ilgili tüm mevzuatı izlemek, personeline duyurmak ve müdürlük
çalışmalarında uygulanmasını sağlamak,

·  Birim görevlileri arasında görev bölümü yapmak, personelin izin planını yapmak, hastalık,
rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasını
görevlendirmek, hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, çalışma koşullarını
iyileştirmek ve prensipler koymak,

·  Müdürlüğün harcamaları ile ilgili Harcama Yetkilisi görevini yerine getirmek,

·  Birinci sicil amiri olarak personelin gizli sicillerini düzenlemek, sicil notu vermek, personelin
her türlü özlük ve sosyal haklarını, devam ve devamsızlıklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları
ile ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği kurmak,

·  Birinci disiplin amiri olarak müdürlük servislerinin plan ve programlı bir şekilde çalışmalarını
düzenlemek, personel arasında işbirliği, uyum ve denge ortamının sağlanması, personelin performans
durumunu izlemek, değerlendirmelerden sonra gerek görmesi halinde ceza ve mükâfat için üst
makamlara teklifte bulunmak,

·  Çalışma veriminin arttırılması amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla
ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,

·  Biriminde takım ruhunu geliştirecek ve toplu başarıların artmasını sağlayacak yeni çözümler
üretmek,

·  Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, faaliyetlerini denetlemek, varsa
aksaklıkları gidermek ve gerekli direktifleri vermek,

·  Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma
programı hazırlamak veya hazırlattırmak, hazırlanan çalışma raporunu başkanlığın onayına sunmak
ve hazırlanan bu çalışma programına göre sevk ve idareyi temin etmek,

·  Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin
etmek,

·  Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevlere ilişkin ileriye dönük hedefleri belirlemek,
Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı
yollar ve çözümler arasından son ve kesin seçim yapmak,

·  Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek,
çalışmaları değerlendirmek,

·  Başkanlığa, Bağlı birimlerden Meclis ve Encümende görüşülmesi için sevk edilen evrakların
kontrolünü yapmak, Meclis ve Encümen gündemini Başkanlık adına hazırlamak,

·  Meclis veya Encümene gönderilecek dosyaları incelemek, usul ve esas yönünden görülen
noksanlıkların ilgili Müdürlükçe giderilmesini sağlamak, gerekirse dosya konusunda Hukuk İşleri
Müdürlüğü’nden sözlü veya yazılı görüş alınmasını sağlamak,

·  Diğer kurum, kuruluş ve kişilerden gelen evrakların, Başkanlık Makamına gönderilmeden
önce incelemesini yapmak,

·  Diğer Kurum, Kuruluş ve kişilere gidecek evrakların, gönderilmeden önce son incelemesini
yapmak,

Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

MADDE 9: MECLİS BÖLÜMÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Belediye Meclisinde alınan tüm kararlar için Yasa ve Yönetmeliklerde belirtilen şekil ve süre içerisinde gerekli işlemler yapılır.

·  Başkanlık Makamı’nın emir ve direktifleri doğrultusunda; toplantı gündeminin tespiti ile ilgili
olarak, Meclis toplantısı öncesinde tüm Daire Müdürleri ile yazışma yapmak,

·  Mecliste görüşülmesi gereken konular, istemde bulunan Müdürlüğün bağlı bulunduğu
Belediye Başkan Yardımcısı tarafından incelendikten sonra, Meclis Başkanlığı adına yazılan bir
yazıyla Başkanlık Makamına sunulduktan sonra, Başkanın havalesi ile Yazı İşleri Müdürlüğü’ne
gönderilen evrakın yine Başkan’ın emir ve direktifleri doğrultusunda Meclis gündemine alınmasını
sağlamak,

4

 

·  Meclis toplantı tarihi, yeri, saati ve gündem maddelerinin, Yasada belirtildiği şekilde
hazırlanmasını sağlamak, en az üç gün önceden telefon, e-mail, SMS veya faks yolu ile Meclis
üyelerine bildirmek, Ayrıca bu konudaki Başkanlık duyuru ve çağrısını çeşitli yöntemlerle halka
duyurulmasını sağlamak,

·  Belediye Yasası ve diğer Yasalara göre Meclise gönderilen evrakların, takip işlemlerini
Yasalarda belirtilen şekil ve koşullara uygun olarak, süresi içerisinde sonuçlandırılmasını sağlamak,
(Birimlerce önerilen konuların yasa, tüzük, yönetmelik hükümlerine göre olduğu açıkça belirtilmiş
olması gerekir.)

·  Meclis üyelerinin, Meclis toplantılarına gelip gelmediklerini belirlemek amacıyla her birleşim
için, üzerinde toplantı tarihi ile Meclis üyelerinin isim ve imzaları bulunan hazirun listeleri
oluşturmak, Meclis üyelerine toplantı girişinde imzalatmak ve oluşturulan bu listelerden bir suretinin
Meclis Üyesi Huzur haklarının ödenmesi için Özel Kalem Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlamak,

·  Bir önceki meclis toplantısında alınan Meclis kararlarını, sonraki ilk gelen Meclis
toplantısında Meclis üyelerine dağıtmak,

·  Meclis toplantılarının yapılabilmesi için, toplantı sırasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü
malzemeyi toplantı salonuna götürmek, Meclis salonu ve görevlilerinin organizesini yapmak ve
toplantıların sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak,

·  Meclis işleyişinin, görüşmelerinin, kararlar alma şekil ve yöntemlerinin kanun ve yönetmelik
hükümleri dâhilinde yapılmasını sağlamak,

·  Meclisten İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklar hakkında ilgili birimi bilgilendirmek,
İlgili dosya veya evrakı Komisyonu toplamak üzere ilgilisine teslim etmek,

·  Meclis üyelerince, Meclis Başkanlığına verilen soru önerge örneklerinin ilgili Müdürlüğe
gönderilmesini ve gelen yanıtların Başkana sunulduktan sonra önerge sahibine iletilmesini sağlamak,

·  Meclis kararlarının yazılması, Meclis Başkanı ve Kâtiplere imzalatılması, onaylatılması ve
konularına göre ilgili Müdürlüklere gönderilmesini sağlamak,

·  Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlığa gönderilmesi gereken Meclis karar ve
evrakları hazırlamak, yasaların belirlediği zaman içerisinde göndermek ve sonucu hakkında Birim
Amirine bilgi vermek,

·  Meclis kararları kesinleştikten sonra, karar özetlerini hazırlamak, halkın bilgilendirilmesi
amacı ile Belediyenin internet sitesinde yayınlanmasını ve İlçenin muhtelif yerlerinde bulunan ilân
tahtalarına asılmak sureti ile duyurulmasını sağlamak,

·  Meclis evraklarının düzenli olarak kayıt ve arşivleme işlemlerini yapmak,

·  Meclis çalışmaları ve müzakerelerini tutanak haline getirmek ve bu tutanakları müdürlük
arşivinde süresi içerisinde saklamak,

Görevli Personel; İş ve işlemlerin yürütülmesinden, hatalı karar yazımından ve her türlü evrak kaybından Müdürlüğe karşı sorumludur. Üst Yöneticilerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak verdikleri diğer görevleri de yapmak zorundadır.

MADDE 10: ENCÜMEN BÖLÜMÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

·  “ Encümende, sadece Başkan tarafından havale edilen evraklar görüşülebilir. Encümen
evrakları havale tarihinden en fazla yedi gün sonrasına kadar görüşülmelidir. Encümene gönderilecek
yazılarda silinti, kazıntı olmaması esastır. Düzeltme ve çizinti varsa da üzerleri mühürlenmiş ve
imzalanmış olmalı” hükümlerine göre, personel teslim aldığı evrakların bahsedilen özelliklere sahip
olup olmadığına dikkat etmek,

·  Toplantı yerinin, gün ve saatinin Encümen üyelerine duyurulmasını sağlamak,

·  Daire Müdürlüklerinin; Encümende görüşülmek üzere Başkanlık Makamınca havale olunan
tekliflerini teslim almak, Encümen gündemini oluşturmak; gündem konularını anlaşılır bir dille, açık
ve öz olarak yazmak, hazırlanan gündemi çoğaltarak Encümen üyelerine dağıtmak,

·  Encümen toplantılarına katılmak, Encümen salonu ve görevlilerin organizesini yapmak,
Encümen toplantılarının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,

·  Gündeme alınan konuları ve encümence bu konular hakkında alınan kararları Encümen karar
defterine yazmak, karar defterinin Encümen Başkan ve üyeleri tarafından imzalanmasını sağlamak,

·  Encümen toplantılarında ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzemeyi toplantı salonunda hazır
bulundurmak,

5

 

·  Encümende verilen kararları numaralandırarak, metin haline getirmek ve karar metninin
Encümen Başkan ve üyeleri tarafından imzalanmasını sağlamak, yazılan karar metinlerinin ilgili
birimlere zamanında ulaştırılmasını sağlamak, Encümen kararına katılmayan üyelerin, karara
katılmayış nedenlerini karar metnine ve karar defterine aynen yazmak ve imzalattırmak,

·  Encümen evraklarının düzenlenmesi, gerekli kayıt ve arşivleme işlemlerini yapmak,

·  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelerin hazırlıklarının takibini yapmak
ve ihalenin yapılmasında Encümen üyelerine yardımcı olmak,

·  Başkanlıktan, Encümene gönderilen evrakın zamanında ve eksiksiz olarak ilgili servise
iletilmesini sağlamak,

·  Encümen üyeleri aylık ödenekleriyle ilgili olarak, Encümen toplantı tarihleri ve bu
toplantılara katılan üyelerle ilgili Özel Kalem Müdürlüğüyle yazışma yapılmasını sağlamak,

Görevli Personel; İş ve işlemlerin yürütülmesinden, hatalı karar yazımından ve her türlü evrak kaybından Müdürlüğe karşı sorumludur. Üst Yöneticilerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak verdikleri diğer görevleri de yapmak zorundadır.

MADDE 11: İDARİ İŞLER BÖLÜMÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

·  Müdürlük Personelinin her türlü Özlük işlerini yürütmek,

·  Müdürlüğe havale olunan evrakların kayıtlarını yapmak, gerektiğinde Müdürlük personeline
tebligat yapılmasını sağlamak, gelen yazıların süresi içerisinde cevabını vermek ve birimde
arşivlenmesini sağlamak,

·  Müdürlüğün ihtiyacı halinde kullanılması gereken avansları açtırmak ve kapatmak, sonuçları
hakkında Müdürlüğe bilgi vermek, Kapanmayan avanslardan sorumlu olmak,

·  Müdürlüğün demirbaş, kırtasiye, araç ve gereçlerinin alınması, korunması, genel bakım ve
onarımlarının yaptırılması ve diğer büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

·  Her büroda bulunan demirbaş malzemeler için liste hazırlamak ve ilgili bürolara asmak;
Taşınır Yönetim Sorumlusu olarak, her büroda bulunan taşınır eşyanın kontrolünü yapmak; miadı
dolan demirbaşların terk’in edilmesi için gereken yazışmaları yaparak, taşınır mal kayıt defterinden
düşülmesini sağlamak,

·  Müdürlüğün e-mail adresine gelen elektronik postaları her gün kontrol etmek ve süresi
içerisinde cevap verilmesini sağlamak,

·  Müdürlük, Belediye Meclisi ve Encümeni için gerekli olabilecek her türlü malzemenin temin
edilmesi, bu malzemelerin korunması ve zarara uğramaması için gerekli önlemleri almak,

·  Kanun, Yönetmelik vb. mevzuatlara göre; Müdürlüğün stratejik planını, performans
ölçütlerini, faaliyet raporu ve bütçesini Müdürün görüşünü alarak yaparak ilgili yerlere zamanında
gönderilmesini sağlamak,

·  Müdürlük adına zimmetli olunan 1 numaralı Başkanlık mührü ile soğuk damganın gerekli
yerlerde kullanılması ve korunmasından sorumlu olmak,

·  Müdürlüğün harcama evraklarını düzenli olarak silinti ve kazıntısız şekilde bütçe ödeneğine
göre hazırlamak ve Gerçekleştirme Görevlisi olarak ilgili belgeleri imzalamak ve belgeleri Mali
Hizmetler Müdürlüğü’ne zamanında verilmesini sağlamak,

Görevli Personel; iş ve işlemlerin yürütülmesinden, hatalı yazışmalardan ve her türlü evrak kaybından Müdürlüğe karşı sorumludur. Üst Yöneticilerin mevzuat hükümlerine uygun olarak verdikleri diğer görevleri de yapmak zorundadır.

MADDE 12: GENEL EVRAK BÖLÜMÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

·  Belediye’ye gelen her türlü evrak ve dilekçeleri Müdürlük Otomasyon Sistemine kayıt
ettikten sonra, Başkanlık Makamından sevk ve havalesini yaptırarak, havale edilen birimlere zimmet
karşılığında zamanında ulaştırılmasını sağlamak,

·  Gerek kurum içi, gerekse kurum dışı birim ve kişilerden gelen gizlilik dereceli evrakların,
mahsus gizli evrak defterine kayıtlarını yaparak ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak,

·  Belediye’ye verilen dilekçelerin ilgili Birimlerin zamanında cevabının verilmesi ile ilgili
Otomasyon Sisteminden takibini yapmak, Birimler tarafından zamanında cevabı verilmeyen
dilekçelerle ilgili, Müdürüne bilgi verip gecikmeye mahal veren Müdürlüğün uyarılmasını sağlamak,

6

 

·  Belediyeden giden evrakların Müdürlük Otomasyon Sistemine kayıt işlemlerinden sonra,
elden teslim edilmesi gereken evrakların kurye aracılığı ile ilgili kurum, kuruluş ya da kişilere zimmet
karşılığı teslim edilmesini sağlamak,

·  Posta ile gönderilecek evrakları posta zimmet fişine kaydederek, Müdürlük isteğine göre adi,
taahhütlü ve iadeli-taahhütlü olarak yasal süresi içerisinde PTT.’ ye zimmet karşılığı teslim edilmesini
sağlamak,

·  Resmi posta pullarının miktar ve tutar olarak harcamalarını takip etmek ve bunlarla ilgili
hesabı tutarak, harcama sonrasında alınan avansı kapatarak mahsup işlemlerini yapmak,

·  Başkanlıktan gönderilecek telgrafları zaman kaybetmeden ve mesai saati gözetmeden anında
gönderilmesini sağlamak ve telgraflarla ilgili avansı takip etmek,

·  Otomasyon sisteminin, Diğer birimlerle kesintisiz ve sorunsuz biçimde çalışmasından
sorumludur.

Görevli Personel; iş ve işlemlerin yürütülmesinden, hatalı evrak kayıtlarından ve her türlü evrak kaybından Müdürlüğe karşı sorumludur. Üst Yöneticilerin mevzuat hükümlerine uygun olarak verdikleri diğer görevleri de yapmak zorundadır.

MADDE 13: DİĞER GÖREVLER

·  Belediye Başkanlığı tarafından verilen hizmetleri yapmak, bunlara ait yazışmaları yürütmek,
dosyaları düzenlemek ve muhafaza etmek,

·  Posta ile gönderilecek pul için avans almak suretiyle PTT.den temin etmek ve harcamaların
sonunda mahsup belgelerini zamanı içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndererek ön ödeme
ile ilgili mahsubun yapılmasını sağlamak,

B- ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 14: MEMURLAR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Müdürün ve Birim Şefinin kendilerine tevdi ettiği görevleri yasalar çerçevesinde noksansız ve zamanında uygulamakla yükümlüdür.

MADDE 15: KAYIT MEMURU

Kayıt Memuru; Müdürlüğün tüm yazılarını, Meclis ve Encümen Kararlarını yazar ve zimmetli olarak ilgili birimlere teslim eder.

MADDE 16: İŞÇİLER

İşçiler; genellikle yardımcı işler için görevlendirilirler. Ayrıca işçilere mevzuatın öngördüğü işler verilebilir.

MADDE 17: TÜM PERSONEL

·  Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri, yaptıkları ve yapacakları işleri gizli tutar. Bu
konuda yetkili ve ilgililerden başkasına her hangi bir açıklamada bulunamaz.

·  Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeksizin, her vatandaşa eşit davranmak zorundadır.

·  Mesai bitiminde masa üzerinde bulunan evraklarını, kendilerine ait dolap ve masa gözlerine
koyar ve kilitler.

·  Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli olduğu
evrakları kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe, görev yerinden ayrılamaz.
Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır.

·  Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki
ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır ve
Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

MADDE 18: GELEN-GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER

·  Müdürlüğe gelen evrakın önce Yazı İşleri Otomasyon Sistemine kaydı yapılması esastır. Üst
yetkili tarafından gerekli yerlere havale edilen evrak, zamanında ve noksansız olarak işleme
konulmalıdır.

7

 

· Gelen ve giden evrak, ilgili yerlere konu, tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetli olarak Müdürlük çalışanları aracılığıyla ilgili birime teslim edilir.

MADDE 19: ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer nüshası konularına göre Kanun ve Yönetmeliklerde belirtildiği şekilde ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.

MADDE 20: YAZIŞMALAR VE İMZA YETKİSİ

Belediye Birimleri arasındaki yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışına yapılacak yazışmalar ise; Başkan ya da Başkanın görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısının imzasıyla, Başkan adına yürütülür. Belediyeler, dış yazışmalarını Mülkî Amir aracılığıyla yapmak zorunda değildir. Doğrudan da dış yazışma yapılabilirler.

C- GÖREV VE HİZMETİN İCRASI

MADDE 21: GÖREVİN PLANLANMASI

Müdürlük içi çalışmalar, Müdür tarafından düzenlenen plan çerçevesinde yürütülür.

MADDE 22: GÖREVİN VERİLMESİ

Başkan ve Belediye Başkan Yardımcılarının talimatları doğrultusunda, Müdür veya Birim Şeflerinin işin niteliğine göre ilgili personele iletilmesiyle görev verilir.

MADDE 23: GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ

Müdürlük Personeli; verilen görevi yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür. Kendisine verilen görevi itinalı bir şekilde, süratle yerine getirmekle yükümlüdür.

BÖLÜM III ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 24: YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümlerini Cihanbeyli Belediye Başkanlığı yürütür.

MADDE 25: YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik 25 maddeden ibaret olup, Cihanbeyli Belediye Meclisi’nce kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

8

 

CİHANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

Amaç :

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam :

MADDE 2- Bu yönetmelik, Cihanbeyli Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları, Müdürlüğün bünyesinde faaliyet gösteren alt birimlerin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemler ile iş akışının düzenlenmesi ve yürütülmesi, ilçemiz saha sınırları içerisinde kalan tüm sokak ve caddelerin temizliği, çöplerinin alınması, süpürülmesi, bütçe performansına göre plan, proje dahilinde çöplerin yeraltına alınması, pazar yerlerinin yıkanması, mobilya ve inşaat tamir atıklarının toplanması, belediye kanunlarının öngördüğü yasal sınırlar içinde çevre ve çevre sağlığını tehdit eden tüm unsurların bertaraf edilmesi, çöp evlerin temizlenmesi, ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, curuf ve bahçe atıklarının, kullanılmış pillerin toplanması, inşaat ve hafriyat atıkların yönetimi, çevre yönetimi ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak :

MADDE 3- Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü aşağıda belirtilen yasalara göreve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetleri yürütmektedir. -5393 Sayılı Belediye yasası -5316 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu -4734 Sayılı Kamu İhale Yasası -4735 Sayılı Kamu İhale Yasası -2872 Sayılı Çevre Yasası -5326 Sayılı Kabahatler Yasası -657 Sayılı Devlet memurları Yasası -4857 Sayılı İş Yasası

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, -6360 Sayılı Kanun

1

 

Kuruluş :

MADDE 4- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak Cihanbeyli Belediye Meclisinin 05/09/2014 tarih ve 153 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat :

MADDE 5- Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Katı Atık Birimi, Çevre Denetim Birimi, Geri Dönüşüm Birimi ve İdari Büro Biriminden oluşur. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü idari teşkilatı Müdür, Teknik Kadro, Zabıta Memurları, Büro Personeli, Ekip Sorumlusu ve İşçi personelden oluşur.

Tanımlar :

MADDE 6- Bu Yönetmelikte geçen;

 

Belediye

Başkan

Başkan Yardımcısı

 

Cihanbeyli Belediyesini,

Cihanbeyli Belediye Başkanını,

Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen
Cihanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısını,
Meclis                         : Cihanbeyli Belediye Meclisini,

Encümen                   : Cihanbeyli Belediye Encümenini,

Birim                          : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,

Müdür                       : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi

kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
Personel                     : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli tüm personeli, ifade

eder.

İKİNCİ BÖLÜM Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin Unvan ve Nitelikleri :

MADDE 7- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a)      Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

b)     Memurlar

c)      Sözleşmeli Personel

d)     İşçiler

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

MADDE 8- Çevre Koruma Kontrol Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

2

 

1)   Müdürlüğün görev sorumluluk ve yetki alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek.

2)   Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişi olup, çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütmek.

3)   Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personeli bilgilendirmek, birimlere yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim programlarının yapılmasını ve denetlenmesini sağlamak.

4)    Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans
değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri,
uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi
çalışmalarını yürütmek.

5)   Personelin tüm özlük işlerinin ve aralarındaki görev dağılımının yapılmasını sağlamak, ayrıca birinci sicil amiri olarak disiplin, başarı ve performans değerlendirmesini yapmak.

6)   Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

7)   Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

8)   Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

9)   Müdürlüğe; iç ve dış kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrak ve gizli evrakların kontrolünü yapıp, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını kontrol etmek.

 

10)  Tüm personelin denetlenerek eksikliklerin giderilmesini sağlamak.

11)  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

12)  Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Memurlar, Sözleşmeli Personel ve İşçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Müdürlük emrinde görevli memurlar ve işçiler kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

3

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birimlerin Görevleri ve Sorumlulukları

a) Katı Atık Biriminin Görevleri: Madde 9-1) İlçemiz sorumluluk alanındaki tüm sokak ve caddelerin süpürülmesi ile tüm çöplerin toplanmasının sağlamak.

2)   Pazar yerlerinin temizlenerek dezenfekte edilmesini sağlamak.

3)   Resmi ve dini bayramlarda temizlikle ilgili tüm tedbirleri almak.

 

4)    Kanun ve yönetmelikler ile kendisine verilen sorumluluk alanları içerisinde temizlik çalışmalarını yapmak.

5)    Çöp konteynerlerinin yetersiz olduğu cadde ve sokakları tespit etmek, tespit edilen bu yerlere yeni konteyner yerleştirilmesini sağlamak.

 

6)     Araçların ve konteynerlerin bakım, onarım ve temizliğinin zamanında yapılmasını sağlamak.

7)     Hafriyat toprağı, inşaat, yıkıntı atıkları ile cüruf ve muhtelif atıkların toplanmasını sağlamak, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek, planlama ve kontrol yapmak, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlayarak gerekli izinleri vermek.

 

8)   Doğal afetlerde oluşabilecek su baskını ve benzeri durumlarda müdahalede bulunmak ve gelen vidanjör taleplerinin hizmetinin sağlanması.

9)   Müdür tarafından onanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç, gereç binek araç, iş makineleri temin etmek, Müdürlüğe bağlı motorlu araçların sevk ve idaresini sağlamak.

10)   Katı Atık Birimi görev alanlarına giren toplantılara-seminerlere-fuarlara katılmak.
Birimin sorumluluk alanı içinde hazırlanması gerekli olan plan, proje ve raporları hazırlayarak
Müdürün onayına sunmak, yapılması uygun görülenlerin kontrolünü ve koordinatörlüğünü
yapmak.

11)   Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü birimleri ile koordineli çalışarak denetim yapmak ve gerekli görülen yerler için yaptırımda uygulamak.

12)   Birim içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli eğitimleri yapmak ve katılmak.

13)   Görevlerin yürütülmesinden bağlı bulunduğu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürüne karşı sorumludur.

4

 

b) Çevre Denetim Biriminin Görevleri : Madde 10-1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmeliklerinin verdiği yetkiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili bakanlıklar ve Valilik Talimatları, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni Kararları doğrultusunda görev yapmak.

2)   Çevre kirliliğinin önlenmesi için saha denetimleri yapmak, alınması gereken tedbir ve uygulanması gereken çalışmalar konusunda ilgili mevzuatlara uygun olarak belediyelere verilen görevleri; kanuni yetkileri kullanarak iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

3)   “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yetki devri çerçevesinde gerekli denetimleri yapmak.

4)   İlçemiz sınırları içerisinde konulan her türlü reklam, ilan, tanıtım elemanları ve
benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırılarak, kent estetiğine katkıda
bulunmak ve gerekli durumlarda cezai işlem uygulamak.

5)   Dış cepheleri bozulmuş kötü görünüm arz eden binaların maliklerine gerekli uyarıların yapılmasını sağlamak.

6)   Çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plan ve projenin fayda ve maliyetleri ile çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek.

7)   Atık, artık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan havada, suda, toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyeceği şekilde bertarafının sağlanması için denetimler yapmak, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması hususunda mevcut kanun ve tüzükler doğrultusunda ilgili makamlar ve müdürlükler arası koordinasyon ile çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.

 

8)    Çevre koruma uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta okullar ve işyerleri ve sanayi kuruluşları olmak üzere sürekli bir eğitim programı uygulamak bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek desteklemek yönlendirmek ve çevre bilincini geliştirmek çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, paneller, kurslar, fuarlar ve çevre haftası kutlamaları düzenlemek.

9)    İlçemiz halkına sağlıklı yaşam ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak için çalışmalar yapılmasını sağlamak.

10)  Sahipsiz bina ve çöp evlerin temizliği için ilgili müdürlüklerle birlikte hareket ederek,
gerekli organizasyon ve çalışmaları yapmak.

11)   İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında; gürültü kirliliği, ambalaj atıklarının
kaynağında ayrı toplanması, elektronik atık eşyalar, atık piller ve aküler, tehlikeli atıklar,
bitkisel atık yağlar, eski ve kullanılmayan ev eşyalarının çevreye bırakılması, çevre ve
görüntü kirliliği oluşturan çöp, ambalaj atığı ve molozların çevreye bırakılması konularına
ilişkin   şikayet   ve   talepleri   değerlendirmek   ve   teknik   çalışmalar   yapmak,   yapılmasını

5

 

sağlamak, gerekli durumlarda mevcut kanun, yönetmelik ve tüzükler doğrultusunda idari ve para cezası uygulamak.

12) Belediyemize ait araç ve gereçlere, yeraltı- yerüstü ekipmanları ile parklardaki yeşil alanlara zarar veren, tahrip edenler (trafik kazası, özel hizmetlerinde kullanan ve benzeri durumlarda) tutanakla tespit edilip, Belediye Encümenine cezai işlem uygulamak üzere havale etmek.

13-   Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı diğer birimlerle koordineli çalışmak.

14-   Birim içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

15) Çevre Denetim Birimi görevlerin yürütülmesinde bağlı bulunduğu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürüne karşı sorumludur.

c) Geri Dönüşüm Biriminin Görevleri :

Madde 11 -

1)   Ambalaj atıkları, atık elektrik elektronik eşya (AEEE), bitkisel atık yağlar, atık pil ve akümülatörler ile ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar aracılığı ile diğer atıklardan ayrı şekilde toplanması, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.

2)   Çevre bilinci ve atıklar konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak, başta okullar olmak üzere işyerleri, sanayi kuruluşları ve konutlarda eğitim programları uygulamak. Bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini desteklemek ve çevre bilincine desteklemek ve çevre bilincini geliştirmek. Ayrıca çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yaparak paneller, kurslar ve çevre haftası kutlamaları düzenlemek.

3)   İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul, hastane, resmi ve özel iş yerlerine kağıt kumbaraları ve dış mekan kafesler yerleştirmek ve ambalaj atıkları ve kağıtların geri kazanımını sağlamak.

4)   Sağlığa ve doğaya zararlı poşetlerin kullanılmaması konusunda gerekli tedbirleri almak, Halkı bez torba kullanımına yöneltmek ve bez torbaya geçiş sürecinde doğada 12 ayda eriyen ve yok olan poşetlerin kullanımını sağlamak.

5)   Kanun ve yönetmelikler ile kendisine verilen sorumluluk alanları içerisinde geri dönüşüm ile ilgili tüm çalışmaları yapmak.

6)   Katı atıkların kaynağında ayırımı ve mümkün olanların geri kazanılmasını sağlayarak hammadde israfını engellemek ve çöp miktarını azaltmak.

7)    Ambalaj atıklarının yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını, taşınmasını,
depolanmasını, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri
almak.

6

 

8)    Ambalaj atıklarının toplama noktalarından, belli bir program dahilinde rutin olarak toplanmasını sağlamak ve kontrol etmek.

9)    Geri dönüşümle ilgili gelen talep ve şikayetleri değerlendirerek gereğinin yapılmasını sağlamak.

 

10)   Diğer birimler ile koordineli çalışarak denetim yapmak ve gerekli görülen yerler için yaptırımda bulunmak.

11)   Birim içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

12)   Görevlerin yürütülmesinden bağlı bulunduğu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürüne karşı sorumludur.

d) İdari Büro Biriminin Görevleri: MADDE 12-1) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak.

2)   Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak.

3)   Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.

 

4)     Müdürlüğün görev alanı içine işlerden dolayı yapılan şikayet, talep ve başvuruları incelemek ve sonuçlanmasını sağlamak.

5)     Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak.

 

6)   Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.

7)   İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak.

8)   Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek.

9)   İhtiyaç olan her türlü malzemenin temin edilerek tahakkuklarının yapılmasını sağlamak.

 

10)   Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

11)   Diğer birimler ile koordineli çalışmak ve birim içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

12)   İdari Büro birimi görevlerin yürütülmesinden bağlı bulunduğu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürüne karşı sorumludur.

7

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin İcrası :

MADDE 13- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a)  Görevin Kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara islenip zimmet defterine kaydedilerek gereği için ilgililerine verilir.

b)  Görevin Planlanması: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c)   Görevin İcrası: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve Koordinasyon : MADDE 14-1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon:

a)  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b)  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c)   Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve birimlere iletir. d)Birimlerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

2) Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon:

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür. Başkanlıkça yayımlanan imza yönergesinde belirtilen özel ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmaları, sorumlu personelin parafı ve Müdürün imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM Denetim ve Disiplin Müdürlük İçi Denetim : MADDE 15-a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirme yetkisine sahiptir.

8

 

Disiplin Cezaları :

MADDE 16- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ve Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Müdürlük Bütçesi :

MADDE 17- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 5018 Sayılı Yasa kapsamında Belediye Başkanının bütçe çağrısına istinaden, yıllık gider bütçe teklifini hazırlamak ve süresi içerisinde Mali İşler Müdürlüğü’ne göndermek zorundadır.

Yazışmalar :

MADDE 18- Diğer belediye birimlerinin Müdürlükle yazışması olduğu takdirde öncelikle ele

almak ve sonuçlandırmak zorundadır.

Ortak Görevler :

MADDE 19- Birden fazla belediye birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda

koordinatör müdürlük başkanlık makamı tarafından belirlenir.

Değişiklik Teklifi :

MADDE 20- Bu Yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik teklifinin Başkan onayına

sunulması işlemi Yazı İşleri Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilir.

Müdür :

MADDE 21- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle belediye başkanına veya bağlı olduğu başkan yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar :

MADDE 22- İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. Bu yönetmelik ilan edildikten sonra çıkacak olan Kanun, yönetmelik ve tüzükler uygulanır.

Yürürlükte Kaldırılan Yönetmelik :

MADDE 23- 05/06/2009 tarihli ve 69 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Temizlik İşleri

Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

9

 

Yürürlük :

MADDE 24- Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben yürürlüğe girer.

Yürütme :

MADDE 25- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

10

 

T.C.

CİHANBEYLİ BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV

VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık)

Amaç

MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Cihanbeyli Belediyesine bağlı Zabıta Teşkilatının kuruluşunu, organlarını, hukuki statüsünü, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyerek, zabıta hizmetlerinin planlanmasını, koordinasyonunu, daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 Bu Yönetmelik, Cihanbeyli Belediye Başkanlığına bağlı Zabıta Teşkilatı ile birimlerinin kuruluşunu, işleyişini, görev, yetki ve sorumluluklarını, uyulması gereken esas ve usullerle, iş ve İşlemleri kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b – 18/m sayılı maddeleri ile Belediye Zabıta Yönetmeliği ile ilgili kanun, yönetmelik ve belediye mevzuatına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Belediye…………………………:Cihanbeyli Belediyesi’ni. Başkan…………………………..:Cihanbeyli Belediye Başkanı’nı. Belediye Encümeni……………..:Cihanbeyli Belediye Encümeni’ ni. Belediye Meclisi…………………:Cihanbeyli Belediye Meclisi ‘ ni. Zabıta Müdürü…………………..:Cihanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürü’ nü.

Belediye Zabıta Teşkilatı: Cihanbeyli ilçe sınırları dahilinde, Kanun, K.H.K, Tüzük ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, Beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu, yetkili organlarını bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak; Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almak, işlenen belediye suçlarını takip ve araştırmakla yükümlü olan, Cihanbeyli Belediyesinde görevli üniformalı veya sivil Belediye Kolluk Kuvvetidir.

Zabıta İdari Büro Merkezi: Denetim ekiplerine havale edilecek iş ve işlemlerin dağıtımı, yazışmaların takibi ve otomasyon sistemin kontrolünü yapmak. Raporlama, arşivleme talep ve şikayetlerde telefon veya bireysel görüşmeler yapmak ve Müdürlük tarafında verilen diğer görevleri yerine getirmek. İdari büro ve diğer zabıta merkezlerinin sevk ve idaresinin sağlandığı zabıta merkezidir.

Muhacir Pazarı Zabıta Merkezi: Görev bölgeleri Zabıta Müdürü tarafından belirlenmiş talep ve şikâyetleri yerinde denetleyen, konuya dair tutanak tanzim eden, görsel delil alan, bünyesinde seyyar ve pazar denetim ekiplerini barındıran, Zabıta Amiri tarafından sevk ve idare edilen zabıta merkezidir.

Çarşı Zabıta Merkezi: Görev bölgeleri Zabıta Müdürü tarafından belirlenmiş talep ve şikâyetleri yerinde denetleyen, konuya dair tutanak tanzim eden, görsel delil alan, bünyesinde şikayet ve denetim ekiplerini barındıran Zabıta Amiri tarafından sevk ve idare edilen zabıta merkezidir.

Nöbetçi Ekip Amirliği: Mesai saatleri dışında Zabıta Müdürlüğü tarafından belirtilen görevleri yürütmek, talep ve şikayetleri değerlendirmek, sonuçlanması istenilen iş ve işlemleri takip eden amirliktir.

1/13

 

İKİNCİ BÖLÜM (Kuruluş, Kadro ve Unvanlar, Görev Alanı, Çalışma Düzeni ve süresi)

MADDE 5 – KADRO VE UNVANLAR

Zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre, Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.

MADDE 6 – BAĞLILIK

Belediye zabıta teşkilatı Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini Belediye Başkan Yardımcısına devredebilir.

MADDE 7 –ÇALIŞMA DÜZENİ VE SÜRESİ

1.   Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati
aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin
aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet
Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Belediye Zabıtasının en yüksek dereceli
Amirinin teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile tespit olunur.

2.  Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48
saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının
haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az
olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı
hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99
uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

3. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü tarafından personel sayısına göre çalışma saatleri belirlenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Belediye Zabıtasında Görev, Yetki ve Sorumlulukları )

MADDE 8 –A-    BELEDİYE ZABITASI

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri

1.  Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp
korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği
belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2.   Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer
birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri
yapmak.

3.    Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.

4.    Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5.    Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

 

6.      Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

7.      Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8.      2.1.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

2/13

 

9.   Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar
ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya
ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana
verilmesini sağlamak.

10.     28.4.1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

11.     25.4.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31.7.2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

12.     23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

13.     Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

14.     30.6.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11.8.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

 

15.    26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilât görevlilerine yardımcı olmak.

16.    31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

17.    15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

18.    11.1.1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

19.    14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.7.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

20.    5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

21.    21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilâtlarda yardımcı olmak.

22.    13.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

23.    Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

24.    Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

3/13

 

25. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış
yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men
edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara
vermek.

26.   Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili Cihanbeyli Belediyesi meclis kararlarını ve tembih
nameleri uygulamak.

b) İmar ile İlgili Görevleri

1.  Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2. 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye
ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini
sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini
gidermek, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak
derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak,
ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının
yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

3.  20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan
vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını
sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

4. 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit
ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları
ilgili mercilere bildirmek.

5.   İmar ile ilgili Cihanbeyli Belediyesi meclis kararlarını ve tembih nameleri uygulamak.
c) Sağlık ile ilgili görevleri

1.     24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27.5.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2.     Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

 

3.  İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

4.  Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının dağıtılmasını önlemek.

5.  Yetkileri çerçevesinde Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6.  Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

7.  Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

8.  9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

4/13

 

9.  8.5.1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe
göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde
ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü
yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar
vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10.   3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve
hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini
kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler
yapmak.

11. 24.6.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın
görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12.    Ekmek fabrikalarını veya fırınlarını, hijyen ve ruhsat yönünden denetlemek, ekmek ve pide gramajını, etiketlerini ve fiyat tarifelerini kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

13.    İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek.

14.  Sağlık ile ilgili, Cihanbeyli Belediyesi meclis kararlarını ve tembih nameleri uygulamak.
d) Yardım ile ilgili görevleri

1.   Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

2.   Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

3.   Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri
tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

4.  Yardım ile ilgili, Cihanbeyli Belediyesi meclis kararlarını ve tembih nameleri uygulamak.
e ) Çevre ile ilgili görevler
1.
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmeliklerinin verdiği

yetkiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar ve Valilikler Talimatları, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni Kararları ve Mahalli Çevre Kurulu Kararları doğrultusunda görev yapmak.

MADDE 9B-    YETKİLERİ

Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

1.  Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

2.  Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

3.  Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

4.  Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

5.  Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını izinsiz işgal edenleri men eder,

6.  Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

7.  Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,

8.  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

5/13

 

9. Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan
bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

10. Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır
yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında
gerekli yasal işlemi yapar.

MADDE 10C- SORUMLULUK

Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Belediye Zabıta Müdürü Görev, Yetki ve Sorumluluğu)

MADDE 11A-    ZABITA MÜDÜRÜ

Belediye Kanunu, Belediye zabıta yönetmeliği, ilgili Belediye Mevzuatı, Başkanlık Emirleri, Meclis ve Encümen Kararları, İlgili Bakanlıklar ile Büyük Şehir Belediye Başkanlığının, Genelge, Tüzük Bildiri, Prensip Kararları ve talimatlarının verdiği görev ve yetkileri kullanarak, harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarıyla Zabıta Müdürlüğünü yönetmek, iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmakla görevlidir.

Yetki ve Sorumlulukları

1.   Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.

2.    Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve maiyetine iletmek, duyurmak.

3.    Müdürlüğün görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak.

4.    Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları incelemek ve araştırmalar yaparak hazırlamak.

5. Üst kademe tarafından istenilen bilgileri temin için birimlerinde iş bölümü gerçekleştirmek.

6.     Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek ve verilen talimatları alarak, uygulamasını sağlamak.

7.     Müdürlüğünde yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak.

8.     Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu programlar dâhilinde yürütülmesini sağlamak.

9. Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların
yapılmasını sağlamak.

10. Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen, Ukome, Aykome
kararlarını uygulamak.

11.    Emri altında görev yapan, disiplin ve i’ ta amiri olduğu bütün memurların, rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varakalarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini ve görevde yükselme işlemlerini yaptırmak.

12.    Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre Zabıta amir, komiser ve memurlarını geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek.

13.    Belediye sınırları içindeki zabıta hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

14. Kamuya açık olan yerlerin temizliğini, düzenini ve sağlık koşullarını denetlemek,
gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemleri almak ve aldırtmak.

15.   Yasalara göre adli makamlarca hükme bağlanması gereken ve takibi Belediye yetkisi
içinde bulunan suçları takip ettirerek, suçluları adli organlara teslim veya sevk etmek.

6/13

 

16.Gerektiğinde, denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanları, gerekli gördüğünde kendi takip ve kontrolünde Bölüm sorumlularına devretmek (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi hariç) Bölüm sorumluları tarafından yürütülecek birimlerin, görevlerinin ve verilen yetkilerinin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartarak saptamak.

17.  Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları ve harcamaları yapmak, yatırım program taslaklarını hazırlamak ve kesinleşmiş yatırım programlarının uygulanması sırasında takibi, kontrolü ve koordinasyonu sağlamak.

18.  Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda Belediye Meclisine veya Encümene gerektiğinde bilgi vermek.

 

19.    Personelinin çalışmalarını denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak.

20.    Son teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini ve takviye edilmesini sağlamak için Belediye Başkanlığı’ na talepte bulunmak, rapor sunmak.

 

21.  Müdürlüğe ilişkin görevlerin, yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulama yetkisini kullanmak.

22.  Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin, yetkilerin, mal veya hizmetlerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.

23.  Müdürlük yazışmalarında imza yetkisini kullanma.

24.  Müdürlük görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, bağlı birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerini izleyerek, işlemlerde uygulanmasını sağlamak.

25.  Disiplin Amiri olarak memur disiplin suçu işleyen personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek.

26.  Müdürlük görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için, gerekli koordinasyonu sağlamak.

27.  Müdürlük personelinin moral, motivasyon, verimlilik ve kalitesini artıracak gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

28.  İş ve Hizmetlerin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılmasıyla yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak ve tekliflerde bulunmak.

 

29.    Harcama ve ihale yetkilisi olarak, stratejik plan, yatırım programı, bütçe teklifleri ve faaliyet raporlarını hazırlamak, Müdürlük harcamalarının yapılması için, 5018 ve 4734 sayılı Kanunlar ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin doğru bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, ön mali kontrolü yaptıktan sonra harcama belgelerini Hesap İşleri Müdürlüğüne göndermek.

30.    Üstlerinden aldığı emirleri yerine getirmek,

31.    Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda Belediye Meclisine bilgi vermek.

32.    Müdürlüğün Görev ve Çalışma Yönetmeliğini hazırlamak.

33.     

BEŞİNCİ BÖLÜM

(Zabıta Amiri Görev Yetki Ve Sorumluluğu)

MADDE 12B-    ZABITA AMİRİ

Birimin görevlerini icra etmek için her türlü tedbiri alıp planlamasını yaparak, Zabıta Müdürüne sunmak ve icra ettirmekle görevlidir.

Yetki ve Sorumlulukları

1.  Görev ve sorumluluk alanına giren konularda, sorunları çözmek ve bağlı bulunduğu birime karşı sorumluluklarını yerine getirmek.

2.  Sorumlu olduğu birim içerisinde ve hizmetin akışında etik kurallar kapsamında faaliyet göstermek.

3.  Otomasyon üzerinden gelen veya öncelik arz eden iş ve işlemleri takip etmek.

7/13

 

4.  Denetim ve kontrolü yapılmış iş ve işlemlerin otomasyon kayıtlarını kontrol etmek, görülen aksaklıklara engel olmak.

5.  Amirlik içerisinde görevli personelin idari ve iş disiplinini temin etmek.

6.  Günlük çalışma programlarını ve iş dağıtımını yapmak.

7.  Emrindeki personelin terfi, atama, takdir ve cezalandırılmasına ilişkin görüşlerini müdüre iletmek.

8.  Günlük yapılması gerekli faaliyetlerle ilgili olarak personel görevlendirmek.

9.  Amirliğindeki faaliyetlerle ilgili olarak, diğer birimlerindeki elemanlarla bilgi alışverişinde bulunmak.

 

10.  Amiri olduğu birimin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle, Belediye başkanlığı ve üst mercilerin vermiş olduğu emirleri yetkileri dâhilinde icra etmek ve ettirmek.

11.  Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlayarak Müdürlük Makamına sunmak,

12.  Görev, yetki ve sorumluluğu belirlenen birimlerden, bulunduğu amirliğin görevlerini öncelikle icra etmek.

13.  Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak,

14.  Üstlerinden aldığı emirleri yerine getirmek.

ALTINCI BÖLÜM (Zabıta Komiseri ve Görevleri)

MADDE 13 - C-    ZABITA KOMİSERİ

Görevlendireceği zabıta memurları ile bizzat ilgilenmek ve görev esnasında yanlarında olmak, doğacak aksaklıklarda hemen devreye girmek, gerekirse üstlerinden veya diğer birimlerden yardım alarak sorunları gidermekle görevlidir.

Yetki ve Sorumlulukları

1.  Zabıta Müdüründen ve Amirlerinden aldığı emirleri yerine getirmek, uygulatmak takip etmek ve sonucundan Zabıta Müdürüne bilgi vermek.

2.  İş ve hizmetlerin etkin, verimli, ekonomik en az emek ve malzeme kullanılarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak,

3.  Belediye emir ve yasaklarla ilgili kanunlarda gördüğü her türlü aksaklığı rapor ederek bağlı bulunduğu Amirlik kanalı ile diğer birimlere ulaştırmak,

4.  Bölgede devamlı bulunduğu için doğacak aksaklıkları bizzat yerinde tespit ile çözümü konusunda üstlerine yazacağı raporlarda, personel ve araç konusunda tespit yaparak sayıyı belirlemek,

5.  Ekip Amiri olarak görevlendirildiğinde, Belediyeleri ilgilendiren Kanun, Tüzük ve Yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirleri zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve emrinde çalıştırdığı personelin disiplinini takip etmek,

6.  Tüm görev ve sorumluluk alanına giren konularda ve sorunların çözümünde bağlı
bulunduğu üstlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek,

7.      Mahiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak, amirlik yetkilerini Kanun ve Yönetmeliklerdeki esaslara göre yapmak,

8.      İş ve hizmetlerin yürütülmesinde gerek kendi personeli gerekse diğer kamu kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

 

9.         Kanun, Yönetmelik, Tüzük ve Genelgeler’ de yapılan son değişiklikler hakkında bilgi edinmek ve ekipleri bilgilendirerek eğitmek,

10.     Sorumlu olduğu birim içerisinde ve hizmetin akışında etik kurallar kapsamında faaliyet göstermek.

11.     Kendisine verilen yetkileri gerektiğinde üst makamın müsaadesi ile alt makamlara devretmek,

12.     Belediye iş ve hizmetleri ile ilgili Belediye Başkanı veya yetkililerce verilen emirleri uygulamak.

8/13

 

13. Üstlerinden aldığı emirleri yerine getirmek. Mevzuat gereği, yanında bulundurması gereken araç gereç ve ekipmanı göreve hazır halde tam ve eksiksiz olarak yanında bulundurmak.

YEDİNCİ BÖLÜM

(Zabıta Memurları Görev Yetki ve Sorumlulukları )

MADDE 14 - D-    ZABITA MEMURU

Belediyeyi ilgilendiren Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men, yıktırma ve bilumum men ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını, üst makamların belediye mevzuatına uygun yazılı veya sözlü emirlerini zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve Belediye Başkanı adına uygulamakla görevlidirler.

Yetki ve Sorumlulukları

1.    Üstlerinden aldıkları emirleri uygulamak, yerine getirmek,

2.    Emirlerin kısa zamanda yerine getirilmesi için azami gayret sarf etmek,

3.    Görev esnasında etik davranışlar içerisinde hizmet akışını sağlamak,

4.    Denetim ve kontrolleri yerinde ve zamanında inceleyerek gerekli ise tutanak tanzim etmek, ilgililerine teslim ve tebliğ etmek,

5.    Başta Zabıta Komiseri olmak üzere diğer üstlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek,

6.    Kanunların emrettiği biçimde Encümen Kararlarını uygulamak, gerektiğinde mevzuatlar kapsamında işyerlerini mühürlemek, mühür fekki tanzim etmek,

7.    Mevzuat gereği yanında bulundurması gerekli evrak ve araç gereci yanında bulundurmak.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

(Müdürlüğe Bağlı Amirliklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları)

MADDE 15 - ZABITA İDARİ BÜRO MERKEZİ

Denetim ekiplerine havale edilecek iş ve işlemlerin dağıtımı, yazışmaların takibi ve otomasyon sistemin kontrolünü yapmak. Raporlama, arşivleme talep ve şikayetlerde telefon veya bireysel görüşmeler yapmak ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yetki ve Sorumlulukları

1.  Otomasyon sistemi üzerinden gelen evrakların dosyalama ve takip işlerini yapmak,

2.  Otomasyon sistemi üzerinden kişi veya kurumlara yapılan yazışmaları takip etmek.

3.  Öncelik grubuna sahip iş ve işlemleri takip etmek.

4.  Dış kurumlardan veya kişilerden gelen evrakların dosyalama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

5.  Denetim ekipleri tarafından kullanılan tutanak v.b matbu evrakların dağıtım işlemi yapmak ve takip etmek,

6.  Personele ait yıllık izin, rapor, v.b işlemler hakkında gerekli olan yazışmaları yapmak veya yaptırmak.

7.  Güncelliğini kaybetmemiş olan dosya ve evraklar birim arşivinde saklanmasını sağlamak.

8.  Otomasyon sistemi üzerinden gelen talep ve şikâyetleri Denetim ve Kontrolü için mobil ekiplere havale işlemlerini yapmak.

9. Denetim ve kontrolü yapılan talep ve şikâyetlerin sonuç işlemlerini takip etmek.

10.  Otomasyon sistemi üzerinden gelen ve giden yazışmaları takip etmek.

11.  Otomasyon sistemi üzerinden oluşan aksaklıkları veya süreç hatalarını takip etmek .

12.  Otomasyon sistemi üzerinde oluşan hataları ilgilisine rapor etmek, sorun çözümlerini takip etmek.

13.  Büro içerisinde görev dağılımını yapmak, Müdürlük iş akışının bozulmamasını sağlamak.

MADDE 16 - MUHACİR PAZARI ZABITA MERKEZİ

Denetim ve kontrolünden sorumlu olduğu bölgelerde seyyar satıcılar ve kaldırım işgali yapanlarla mücadelede gerekli olan denetimleri yapmak, ilçe genelinde bulunan semt pazarlarında

9/13

 

gerekli fiziki çalışma ve denetimleri yapmak, pazarlar içerisinde ve çevresinde düzeni sağlamak, yapılan denetimlere dair tutanak tanzim etmek. Belediye Başkanlık kaleminden, Zabıta Müdürlüğünden ve İdari Büro Amirliği tarafından otomasyon sistemden veya şifahi verilen görevleri eksiksiz ve tam olarak sonuçlandırmak ve rapor vermek.

Yetki ve Sorumlulukları

1.  Ekiplere ait görev dosyası içerisinde bulunan evraklar görev sahasına çıkmadan önce kontrol edilecek, konu hakkında dosya tanzimi yapan idari büro görevlisinden bilgi istenecektir.

2.  Araçlar üzerinde bulunması gereken ve denetimlerde kullanılan araç ve gereçler her sabah kontrol edilecek. Eksik olan araç ve gereç zaman kaybetmeden temin edilecek.

3.  Araçların temiz ve düzenli olması Şoförlerin sorumluluğunda olup, ekip amiri tarafından kontrol edilecek.

4.  Şehir estetiğini bozan görsel kirlilik meydana getiren unsurlar tespit edilecek çözümü noktasında takibi yapılacaktır.

5.  Denetim ve kontrollerde yapılan işe dair, girilen kayıtların tam ve eksiksiz olması hususuna dikkat edilecektir.

6.  Göreve çıkış ve görevden dönüş saatlerine riayet edilecektir.

7.  Görev işleyişinde öncelik sırası takip edilecek,

8.  Ekip araçlarında trafikte belirtilen hız sınırına, işaret ve ikaz levhalarına riayet edilecek.

9.  Ekip araçlarında trafikte ve görev esnasında öfke kontrolüne hâkim olunacak gereksiz tartışmalara girilmeyecek,

10. Denetim ve kontrolü zorlaştırıcı, görev işleyişine mani olan kişilere karşı 155 polis den
destek ekip istenecek ve konu hakkında Zabıta Müdürüne zaman kaybetmeden bilgi verilecektir.

MADDE 17 - ÇARŞI ZABITA MERKEZİ

Denetim ve kontrolünden sorumlu olduğu bölgelerde gerekli olan denetimleri yapmak, yapılan denetimlere dair tutanak tanzim etmek, Belediye Başkanlık kaleminden, Zabıta Müdürlüğünden ve İdari Büro Amirliği tarafından otomasyon sistemden veya şifahi verilen görevleri eksiksiz ve tam olarak sonuçlandırmak ve rapor vermek.

Yetki ve Sorumlulukları

1.  Ekiplere ait görev dosyası içerisinde bulunan evraklar görev sahasına çıkmadan önce kontrol edilecek, konu hakkında dosya tanzimi yapan idari büro görevlisinden bilgi istenecektir.

2.  Araçlar üzerinde bulunması gereken ve denetimlerde kullanılan araç ve gereçler her sabah kontrol edilecek. Eksik olan araç ve gereç zaman kaybetmeden temin edilecek.

3.  Sorumluluk sahası içerisinde tespit edilen aksaklıkları zaman kaybetmeden Zabıta Müdürüne bilgi vererek çözümü hakkında gerekli takibi yapacaktır.

4.  Araçların temiz ve düzenli olması şoförlerin sorumluluğunda olup, ekip amiri tarafından kontrol edilecek.

5.  Denetim ve kontrollerde yapılan işe dair, girilen kayıtların tam ve eksiksiz olması hususuna dikkat edilecektir.

6.  Görevli ekip sorumlu olduğu saha dışına çıkmayacaktır, saha dışına çıkacak ekip amirliğe bilgi verecektir.

7.  Göreve çıkış ve görevden dönüş saatlerine riayet edilecektir.

8.  Görev işleyişinde öncelik sırası takip edilecek,

9.  Ekip araçları trafikte belirtilen hız sınırına, işaret ve ikaz levhalarına riayet edilecek.

 

10.  Trafikte ve görev esnasında öfke kontrolüne hâkim olunacak gereksiz tartışmalara girilmeyecek.

11.  Denetim ve kontrolü zorlaştırıcı, görev işleyişine mani olan kişilere karşı 155 polis den destek ekip istenecek ve konu hakkında tarafıma zaman kaybetmeden bilgi verilecektir.

MADDE 18 - NÖBETÇİ EKİP AMİRLİĞİ

Mesai saatleri dışında Zabıta Müdürlüğü tarafından belirtilen gün ve saatler de talep ve şikâyetleri değerlendirmek, Belediye Başkanlığı tarafından sonuçlanması istenilen iş ve işlemleri takip etmek.

10/13

 

Yetki ve Sorumlulukları

1.    Müdürlük tarafından belirtilen saatte nöbet yerinde kılık ve kıyafetleri uygun olarak hazır bulunmak.

2.    Müdürlüğümüz tarafından belirtilen mesai saatlerine riayet etmek.

3.    Hizmet esnasında kullanmış olduğu araç ve donanım gibi unsurları dikkatli kullanmak.

4.    Denetim ve kontrolleri öncelik durumuna göre takip etmek.

5.    Kontrolü ve denetimi yapılan alanlara dair tutanaklar, bilgi ve belgeler eksiksiz olarak doldurmak ayrıca yapılan işe dair otomasyon sistemine eksiksiz olarak iş kaydını girmek.

6.    Vatandaş ile yapılan diyaloglarda sakinlik esas almak.

7.    Başkanlık mesaj, tebrik ve davetiyeleri hakkında, listede belirtilen saatlerde Başkan sekreteri ile görüşmek ve dağıtımı hassasiyetle gerçekleştirmek.

8.    Nöbet defterine Müdüriyet tarafından yazılan talimatları zamanın da kontrol etmek. Sonuç durumu hakkında Müdürlüğe bilgi vermek.

9.    Nöbet esnasında etik kurallara uygun olarak hareket etmek.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

(Zabıta Personelinin Hak ve Yükümlülükleri)

MADDE 19 – BELEDİYE VASITALARINDAN YARARLANMA

Belediye zabıta personelinin, belediyenin kurduğu, işletme hakkını devrettiği veya belediyeye bağlı işletmelerin şehir içi yolcu taşıma vasıtalarından yararlanmalarında; 8.1.2002 tarih ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları uygulanır.

MADDE 20 - YEMEK

24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline iki; 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline bir öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212. maddesi esas alınarak belediyece karşılanır.

MADDE 21 - İZİN HAKKI

Zabıta personelinin izinleri yürürlükteki kanunlara göre ve teşkilatın işleyiş düzenini aksatmamak kaydı ile verilir. İzin planlaması yıllık olarak görevli zabıta birim amirliğince yapılır.

MADDE 22 – ÖDÜLLENDİRME

Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren zabıta personeline, başarı ve yararlılığının derecesine göre yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

(Hizmetin Sürekliliği ve Süresi)

MADDE 23 - HİZMETLERİN SÜREKLİLİĞİ

a)Zabıta müdürlüğünün genel ve günlük çalışma programı, günün 24 saatinde hizmet verilecek şekilde yapılır.

b)Belediye zabıtası hizmeti, Müdürlük tarafından oluşturulan amirlikler, ekipler ve birimler vasıtası ile yürütülür,

c)Zabıta Personelinin olağan haftalık çalışma süresi 48 saattir.

d)Olağan üstü hallerde görev süresi müdürlük tarafından belirlenir.

e)Zabıta personeline Gece nöbetleri günlük, haftalık ve aylık olmak üzere, periyodik olarak yazılır ve bu şekilde nöbet hizmeti aksatılmadan sürdürülür.

11/13

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

(Hizmet Alanları, Hizmetlerin Planlanması ve Yürütülmesi)

MADDE 24 - Hizmet alanlarının değerlendirilmesi

Hizmetin planlı olarak yürütülebilmesi için ilk esas yapılması gereken işin ne olduğunu tam ve doğru olarak değerlendirilmesidir. İlçemizde meydan ana cadde devriye ve Pazaryerleri gibi halkın kesif olarak gelip geçtiği ve alışveriş ettiği yerler ilk planda tutulacak ve bu gibi yerlerde temizlik intizam ve halkın huzurunu temin edecek tedbirler öncelikle alınacaktır.

MADDE 25 - Hizmetlerin Planlanması ve yürütülmesi

Belediyemizin üniformalı bir teşkilatı olması sebebiyle her davranışı ile zabıta müdürlüğü zabıta amir, komiser ve memurlarının hizmetleri ifa ederken en uç noktada görev yapmaları nedeni ile halkımıza karşı her zaman belediyemizi temsil etmektedir. Bu nedenle Belediye hizmetlerinin planlı bir şekilde en kısa zamanda nasıl ve hangi bir müdürlük tarafından yapıldığını bilmesi ve buna göre halkı yönlendirmesi gerekir. Plansız çalışma memurun hizmet saatlerinin tam değerlendirilmemesi sevk ve idare kusurları başarı nispetini önemli derecede azaltmaktadır. Bu nedenle hizmet kalitesinin en üst seviyede tutulmasını sağlamak sorun ve problemlere çözüm noktaları oluşturmak gerekmektedir.

1.   Hizmetlerin Planlanması

Hizmetin planlanması personel gücünün iş hacmine göre tanzimi şeklinde olacaktır. Bu bakımdan mevcut personelin senelik izin, haftalık izin gibi durumları dikkate alınarak personelin aylık, haftalık ve günlük çalışma planı düzenlenecektir. Bayram tatili ve hafta tatili günleri içeren çalışma planlarının tanziminde birimlerde görevi aksatmayacak sayıda yeteri kadar eleman görevlendirilecektir. Aylık çalışma planında tayin ve hastalık gibi sebeplerle olacak değişiklikleri hizmetin aksamaması yönünde yapılacak personel planlaması ve diğer tedbirlere gidilecektir. Günlük hizmetler bir gün önceden bizzat amirler tarafından belirlenecek ve program tanzim edilecektir.

2. Hizmetlerin Tanziminde Dikkat Edilecek Hususlar

a)  Her memura günlük mesaisini boş geçirilmeyecek şekilde görev verilecek.

b) Meydan, cadde ve diğer toplumun kullanımına açık yerlerin kontrolü ön planda tutulacak.

c)  Acele ve günlü evraklar ile halk şikâyetlerinin öncelikle takibi ile değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.

d) Hizmet defterleri ve hizmet vesikaları bir gün önceden yazılarak hazırlanacak, ertesi günü hizmetin başlama saatinde her hangi bir gecikmeye meydan verilmeyecektir.

e)  Personelin zamanını boşa harcamaması, yollarda vakit israfına meydan verilmemesi için zaruri yet olmadıkça birbirine uzak bölgelerdeki işler aynı ekibe verilmeyecektir.

3. Hizmetlerin Yürütülmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

a)  Ekiplere hizmet bizzat Amir, Amir izinli iken yardımcısı durumundaki rütbeli tarafından verilecektir. Hizmete çıkarılmadan önce bütün personelin kıyafeti kontrol edilecektir.

b) Hizmet vesikalarında yazılı görevler şifahen de tekrar edilecek izahına lüzum görülen hususlarda açıklama yapılacaktır.

c)  Evrakların takibi ile görevlendirilen personele o gün acilen yapılması gereken evraklar hizmet vesikasına numaraları yazılmak suretiyle verilecektir.

d) Ekiplerin vazife dönüşlerinde icraatları amir tarafından alınacaktır. Her ekip yaptığı işleri teker teker izah edecek tanzim ettiği rapor zabıt varakası ve evrakları teslim edilecektir.

e)  Ekiplerin vukuat olarak bildirdikleri günlük hizmetlerinin hizmet saati ile mütenasip olup
olmadığı değerlendirilecek vaktini israf etmiş olanlar ikaz edilecek bu hataların tekerrür etmemesi
sağlanacaktır.

4. Vazifenin Alınması
a)
Belediye zabıta amir ve memurları kanun nizamname, yönetmelikler talimatların kendisine

doğrudan doğruya görev verdiği durumlarda hiçbir merciden emir almadan görevini yerine getirir.

12/13

 

b) Zabıta Amir ve Memurları belediye suçlarını kovuşturmak ve araştırmakla yükümlüdür.

c)  Üst makamların ( Başkanlık) kararlarını icap ettiren durumlarda derhal durumu tespit eden ekip zabıta amirliğine bildirilerek üst makamdan yazılı karar ve emir alınarak görev yerine getirilir.

d) Emirler şifai ve yazılı olarak alınabilir. Şifai emirlerle görev kabulü telsiz, telefon, otomasyon sistem üzerinden veya yüz yüze olabilir. Bu emirler daha sonra emri veren makamın onayı ile yazılı hale getirilir.

e)  Yazılı emirler, üst makamlar zabıta müdürü zabıta müdürünün adına yetki verdiği bölüm sorumluları tarafından verilir. Yazılı emrin alınması görevin kabulüdür.

f)  Yazılı veya sözlü emir ve şikâyet alınması ile vazife kabulü oluşmuş olur.

5. Görevin Yürütülmesi

a)    Alınan planlanan ve koordine edilen vazife, görevlendirilen zabıta amir, komiser ve memurları tarafından mümkün olan en kısa sürede neticelendirilir.

b)    Görev yerine getirildikten sonra bir üst makama bilgi verilir.

c)     Görevlendirilen ekip gittiği görevde görevin icrasına mani olan unsurlar olması halinde görev ve kendi kuvveti ile icra edemeyeceği durumunu tespiti ile üst makamdan yardım talep edebilir.

6. İş birliği ve Koordinasyon

a)  Müdürlük birimleri arasındaki koordinasyon için haftalık ve acil durumlarda görevle ilgili toplantılar Zabıta Müdürü ve Bölüm sorumluları tarafından düzenlenir.

b) Müdürlük koordinatörlüğünü icap ettirmeyen acil ve üst karar gerekmeyen durumlarda amirler kendi aralarında iş birliği yapabilirler.

c)  Zabıta amirliklerinin görevlerinde personel takviye ve işbirliğini icap ettiren hallerde görevin durumuna göre zabıta müdürü ve Bölüm Sorumlusu işbirliğini sağlar.

d) Belediye Başkanlığının koordinatörlüğünü icap ettirmeyen acil ve üst karar gerektirmeyen görevde zabıta müdürü belediyenin diğer müdürlükleri ile doğrudan işbirliği yapabilir.

e)  Her an çökebilecek ve etrafı tehlikeye sokacak durumda olan yapılar için zabıtanın her ünitesi doğrudan doğruya yapı kontrol Müdürlüğündeki teknik elemanlara müracaat ederek, gerekli teknik elemanı acilen göreve davet edecektir.

7. Emirlerin Personele Duyurulması

a)  Verilen emirler zabıta amirlerine, amirlerde kendilerine bağlı tüm personele
duyurulacaktır.

b)     Emrin tüm personele duyurulduğuna dair alınacak imza listesi zabıta idari büroya gönderilecektir.

c)      Emirlerin bir nüshası Müdürlüklerdeki ilan panolarına asılacaktır.

d)     Tüm memurlar amirliklerindeki ve Bina girişindeki ilan panosunda asılı bulunan yazıları göreve geldiklerinde ve mesai bitiminde okumak ve takip etmekten görevli ve sorumludurlar.

e)    Bu panoya asılan yazılar memurlara ilanen tebliğ edilmiş sayılır. Asılan yazılı emirleri
okumamak veya bilmemek mazeret sayılmaz.

YÜRÜRLÜK VE KALDIRILAN HÜKÜMLER

MADDE 28- Yürürlükten kalkma

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girişi ile birlikte daha önce yürürlükte bulunan yönetmelik yürürlükten kalkar.

MADDE 27 - Yürürlük

Bu Yönetmelik, Cihanbeyli Belediye Meclisince kabulü ile yayınlanma tarihinde yürürlüğü girer.

MADDE 28 - Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerini Cihanbeyli Belediye Başkanı yürütür.

13/13

 

T.C.

KONYA

CİHANBEYLİ BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cihanbeyli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Cihanbeyli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile ona bağlı bütün birim ve şeflikleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5436 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)  Ambar: Muhasebe birimine teslim edilen ve parayla ifade edilen değerli kağıtlar ile muhasebe birimince kullanılacak seri ve sıra numaralı alındı, teslimat müzekkeresi, çek ve benzeri basılı evrakın muhafaza edildiği yeri,

b)  Bakanlık:İçişleri Bakanlığını,

 

c) Başkan:Cihanbeyli Belediye Başkanını, ç) Belediye: Cihanbeyli Belediyesini,

d) Encümen: Cihanbeyli Belediye Encümenini,

e) Harcama birimi: Belediye bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

f)  İdare: Cihanbeyli Belediye Başkanlığını,

g) Kanun: 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve
5436 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,

ğ) Meclis: Cihanbeyli Belediye Meclisini,

h) Muhasebe hizmeti: Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini,

ı) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,

i) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,

j) Muhasebe yetkilisi yardımcısı: Muhasebe yetkilisinin yardımcısını,

k) Mutemetlik: Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında, muhasebe birimine bağlı olarak tahsilat mutemetliği, tahsilat şefliği ve benzeri isimler altında mutemetlik görevinin yapıldığı birimi,

l) Müdür: Mali hizmetler müdürünü,

m) Müdürlük: Mali hizmetler müdürlüğünü,

n) Mükellef: Kendisine vergi borcu veya mali yükümlülük terettüp eden gerçek veya tüzel kişilerle, sorumluları ve müteselsil sorumluları,

1

 

o) Para ve para ile ifade edilebilen değerler: Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası, antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri,

ö) Personel: Mali hizmetler müdürlüğünde görev yapan tüm personeli,

p) Servis: Mali hizmetler müdürlüğüne bağlı görevleri belirlenmiş alt birimi,

r) Şef: Servis yönetici ve sorumlularını,

s) Uzman: Mali Hizmetler Uzmanını,

ş) Uzman yardımcısı: Mali Hizmetler Uzman Yardımcısını,

t) Üst yönetici: Cihanbeyli Belediye Başkanını,

u) Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Yapılanma

Kuruluş

MADDE 4- (1) Cihanbeyli Belediyesi Mali hizmetler müdürlüğü, 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince, Cihanbeyli Belediye Meclisinin 07/05/2007 tarihli ve 91 sayılı kararıyla kurulmuştur.

Yapılanma

MADDE 5- (1) Mali hizmetler müdürlüğü; 5436 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’inci maddesinde belirtilen görevler ile stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının yürütülebilmesini sağlayacak şekilde;

a) Muhasebe ve Kesin Hesap Servisi,

b) Bütçe ve Performans Servisi,

c) İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Servisi, ç) Gelir ve Tahsilat Servisi,

d) Vergilendirme Servisi,

e) Sicil ve Yoklama Servisi,

f)  İcra ve Takip Servisi şefliklerinden oluşmaktadır. (2) Mali hizmetler müdürlüğüne bağlı servislerde norm kadroya uygun olarak malî hizmetler uzman

yardımcısı ve malî hizmetler uzmanı çalıştırılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Mali hizmetler müdürlüğünün görevleri

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen görevler, Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür:

a)  İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b)  İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

c)  Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

ç) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

2

 

d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

e)  İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.

f)  Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

g)  İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

ğ) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

h) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

ı) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

i) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

j) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mali hizmetler müdürünün görev ve yetkileri

MADDE 7- (1) Mali hizmetler müdürünün görev ve yetkileri şunlardır :

a) Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsilini sağlamak,

b) Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak,

c) Para ve parayla ifade edilebilen değerleri, emanetleri, teminatları almak, saklamak ve zamanı geldiğinde de ilgililere iade etmek,

ç) Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamak,

d) Muhasebeye ait defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,

e) Mali işlemlere ait bilgi ve raporları, Bakanlığa, ilgili kamu idarelerine, başkanlığa ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,

f)  Belediye bütçesini hazırlayarak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; bütçenin Bakanlığa ve yetkili diğer kamu idarelerine ilgili mevzuatta belirtilen süreler içersinde intikalini sağlamak,

g) Belediyenin stratejik planını bütçeye uygun olarak hazırlamak ve ilgili yerlere göndermek,
ğ) Belediyenin yıl sonu kesin hesabını çıkararak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; yıl

sonu kesin hesabını Sayıştaya ve ilgili kamu idarelerine ilgili mevzuatında belirtilen süre içerisinde intikalini sağlamak,

h) Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak,

ı) Personelin motivasyonunu yükselterek, üretkenlik ve verimliliğin artmasını sağlamak,

i) Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmek,

j) Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapmak ve gizli sicil raporlarını tanzim etmek,

k) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak; şef, memur ve diğer personelin çalışmalarını organize etmek,

l) Komisyon toplantılarında müdürlükle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek,

m) Gelirlerin artırılması ve harcamaların azaltılması için müdürlükler ve birimler arası koordinasyonu sağlamak,

n) Müdürlüğün kalite politikasını, hedeflerini ve stratejilerini belirlemek,

o) Müdürlüğün görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak,

ö) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi ve belge sağlamak,

p) İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlayarak üst yöneticinin onayına sunmak,

r) Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

s) Başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilen görevleri yapmak.

(2) Mali hizmetler müdürü, Mali hizmetler müdürlüğünün yöneticisi olup; müdürlüğünün görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur.

3

 

(3) Mali hizmetler müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

Mali hizmetler müdürünün sorumlulukları

MADDE 8- (1) Mali hizmetler müdürü, müdürlük görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinde Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. Ayrıca;

a)  Belediye gelirlerinin ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilmesinden; tahsil aşamasına gelmiş gelir ve alacaklarının tahsil edilmesinden,

b)  Belediyeye ait giderlerin usulüne uygun yapılmasından,

c)  Görev alanına giren hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

ç) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların mükelleflere iadesi veya mahsubu için, düzenlenen belgelerde öngörülen miktarların uygunluğundan,

d) Düzeltmesi ve terkini gereken gelir ve gider işlemlerinin mer’i mevzuata uygun olmasından,

e)  Ödeme aşamasına gelmiş, ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve
kontrolünden,

f) Ödemelerin, ilgili mevzuatında belirtilen şekilde muhasebe kayıtlarına göre yapılmasından,

g)    Müdürlük mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yapıp
yapmadıklarından,

ğ) Mutemetlere yapılan peşin ödemelerde meydana gelen para kayıplarından, h) Sayıştaya ve diğer yetkili mercilere hesap vermekten,

ı) Müdürlük hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden, i) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,

j) İç kontrol sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasından, k) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,

l) Müdürlük tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe kesin hesap, mali tablolar faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden sorumludur.

Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri

MADDE 9 - (1) Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a)  Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri
ilgililerine iade etmek.

b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

c)  Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

ç) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

d) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

e)  Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

f)  Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

g)  Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen
zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden
kontrol edilmesini istemek.

ğ) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak. h) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları MADDE 10 - (1) Muhasebe yetkilisi;

a) Bu Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde sayılan hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

4

 

b)  Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,

c)  Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,

ç) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,

d)  Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,

e)  Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan,

f)   Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmekten,

g)  Yetkili mercilere hesap vermekten, sorumludurlar.

(2)  Muhasebe yetkililerinin kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri
gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

(3) Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

a)  Yetkililerin imzasını,

b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,

c)  Maddi hata bulunup bulunmadığını, ç) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri, kontrol etmekle yükümlüdür.

Görev ayrılığı ve harcama yetkililiği

MADDE 11- (1) Mali hizmetler müdürlüğünde harcama yetkililiği ile muhasebe yetkililiği görevi aynı kişide birleşemez. Harcama yetkilisi görevi üst yöneticinin belirleyeceği kişi veya kişiler tarafından yerine getirilir.

Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri, yetki ve sorumlulukları MADDE 12- (1) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeleri:

a)   Veznedar, tahsildar, icra memuru gibi unvanlarla muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almak, vermek ve göndermek üzere görevlendirilenler muhasebe yetkilisi mutemedidir. Zorunluluk bulunması halinde, muhasebe yetkilisi adına para ve parayla ifade edilebilen değerleri almak, vermek, vezne ve ambarlarda muhafaza etmek üzere kamu idarelerinin görevli personeli arasından, ilgili muhasebe yetkilisinin de muvafakati alınarak seçilen personel, harcama yetkilisi tarafından muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilebilir.

b)  Muhasebe yetkilisi mutemedi olarak seçilen görevlinin adı, soyadı, görev yeri, ünvanı ve imza örneği ile görev ve yetkileri görevlendirmede muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilir. Kanunlarda öngörüldüğü şekilde ve ilgili mevzuat esaslarına göre yetkili kılınmamış hiçbir kimse kamu idaresi adına para tahsil edemez, değerleri alamaz, gönderemez ve ödeme yapamaz.

c)   Kefalet aidatı kesilmesi ve teminat alınması 06/06/1934 tarihli ve 2720 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2489 Sayılı Kefalet Kanunu kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe yetkilisi mutemetleri özel mevzuatlarındaki hükümlere tabidir.

ç) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlerinden geçici olarak ayrılmaları durumunda yerlerine, birinci fıkra hükmüne göre aylığından kefalet aidatı kesilen kişilerden görevlendirme yapılması esastır. Ancak, zorunluluk halinde Kefalet Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak suretiyle diğer personelin de muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmesi mümkündür.

d) Kefalete tabi tutulan muhasebe yetkilisi mutemetlerinin aylığından kesilen aidatlar mevzuatında
öngörülen sürede ilgili kefalet sandığı hesabına ödenir.

(2) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin yetki ve sorumlulukları:

a) Muhasebe yetkilisi mutemetleri, muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olup, bu işlemlerinden dolayı doğrudan bağlı oldukları muhasebe yetkilisine karşı sorumludurlar. Muhasebe biriminde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri, her ne adla olursa olsun tahsil ettikleri paraları ve kendilerine teslim edilen değerleri muhasebe biriminin veznesi ve ambarında muhafaza etmek zorundadırlar ve kayıplardan sorumludurlar.

5

 

b)  Muhasebe birimi hizmet binası dışında veya muhasebe biriminin bulunduğu yerin Belediye
hudutları dışında görevlendirilen muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yapılan tahsilâtların, özel
mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, miktarı ne olursa olsun en çok yedi, değerli kâğıt satış
hâsılatının ise en çok on beş günde bir ve her halde mali yılın son iş gününde muhasebe biriminin veznesine
veya banka hesabına yatırılması zorunludur. Söz konusu tahsilât, muhasebe biriminin veznesine belge ve
defterlerle birlikte getirilir. Muhasebe birimince gerekli kontroller yapılıp yatırılması gereken tahsilât miktarı
tespit edildikten sonra en son kullanılan alındı dip koçanının arkasına ve defterlerin ilgili sayfalarına gerekli
şerhler konularak onaylanır. Yukarıdaki süreler beklenmeksizin yatırılacak miktarı belirlemeye, üst
yöneticiler yetkilidir.

c) Muhasebe birimi dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerince çekle tahsilât yapılması
durumunda, çekin en geç ertesi iş günü içinde muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi zorunludur.
Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri Maliye Bakanlığınca
izin verilen haller dışında çekle tahsilât yapamazlar. Zimmetle aldıkları değerli kâğıtların satış hâsılatını
belirlenen süre içerisinde yatırmayan muhasebe yetkilisi mutemetlerine yeniden değerli kâğıt verilmez.

ç) Muhasebe yetkilileri, muhasebe birimlerinin kasa işlemlerini her günün sonunda kontrol eder. Muhasebe yetkilisinin görevi başında bulunamadığı durumlarda kontrol görevi vekili tarafından yerine getirilir. Kontrol yetki ve sorumluluğunun yardımcılara devredilmiş olması halinde ise bu görev yardımcılar tarafından yapılır.

d) Muhasebe yetkilileri özel mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadığı sürece;

1)  Muhasebe biriminin vezne ve ambarlarında para ve değerleri alıp veren muhasebe yetkilisi
mutemetlerini her on beş günde en az bir defa belirsiz günlerde,

2) Muhasebe birimi dışında bir günden fazla süre ile görev yapan tahsildarlar ile icra memurlarını her
iki ayda en az bir defa ve her tahsilâttan dönüldüğü günü takip eden on gün içinde,

kontrol etmek zorundadır.

e) Muhasebe yetkililerinin hesap ve mali işlemlerini denetim görev ve yetkisine sahip olan denetim
elemanları, muhasebe yetkilisi mutemetlerinin tahsilât tutarlarının sayımı dâhil, tüm hesap ve mali işlemleri
denetleyebilir.

Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) Servis şefleri veya servisin yönetiminden sorumlu personel kendilerine bağlı servislerin yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yapılmasıyla görevlidirler.

(2)  Kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmemesinden, ilgili personel ile birlikte müdüre, başkan yardımcısına ya da başkana karşı sorumludurlar.

(3)  Servis şefleri, tahakkuk, tahsilat ve ödemelere ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan belediye zararlarından, o iş ve işlemi yapan personel ile birlikte sorumlu tutulurlar.

Mali hizmetler uzmanı ve mali hizmetler uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları MADDE 14- (1) Mali hizmetler uzmanları ve mali hizmetler uzman yardımcıları yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmakla görevlidirler.

(2)  Mali hizmetler uzmanları ve mali hizmetler uzman yardımcıları servisin yönetiminden sorumlu şef, müdür, başkan yardımcısı ve başkan tarafından verilen işleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olup; kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmemekten dolayı servis şefi ve müdüre karşı sorumludurlar.

(3)  Mali hizmetler uzmanları ve mali hizmetler uzman yardımcıları, tahakkuk, tahsilat ve ödemelere ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan belediye zararlarından sorumlu tutulurlar.

Mali hizmetler müdürlüğü personelinin görev ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) Mali hizmetler müdürlüğü personeli, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmakla görevlidirler.

(2) Mali hizmetler müdürlüğü personeli, servisin yönetiminden sorumlu şef, müdür, başkan yardımcısı ve başkan tarafından verilen işleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmekle

6

 

yükümlü olup, kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmemekten dolayı servis şefi ve müdüre karşı sorumludurlar.

(3) Mali hizmetler müdürlüğü personeli, tahakkuk, tahsilat ve ödemelere ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan belediye zararlarından sorumlu tutulurlar.

Mali Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Servis Şefliklerinin Görevleri

Muhasebe ve kesin hesap servisi

MADDE 16- (1) Muhasebe ve Kesin Hesap Servisinin görevleri şunlardır:

a)  İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak,

b)  Bütçe kesin hesabını hazırlamak ve ilgili karar mercilerince görüşülmesini sağlayıp mevzuat gereği ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

c)  İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini harcama birimleri ile birlikte düzenlemek, Mal Yönetim Dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,

ç) Mali istatistikleri hazırlamak,

d)  Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

e) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak,

f)  İdarenin mevzuatta belirtilen esaslara göre dönemine ilişkin Sayıştaya verilmesi gerekli hesapların verilmesini sağlamak,

g)  İçişleri Bakanlığı denetimlerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını ve istenen evrak ve ilgili
hesapların verilmesini sağlamak,

ğ) Muhtaç asker ailelerine yapılan düzenli yardımlar ile ilgili ödemelerin takip ve kontrol edilmesini sağlamak,

h) Ödeme evraklarının tanzimi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

ı) Mevzuat gereği, Belediyenin yükümlülükleri arasında bulunan çeşitli harç, vergi, fon ve benzeri ödemelerin yapılmasını sağlamak,

i) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin işlemlerini kontrol etmek veya ettirmek,

j) Muhasebe işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,

k) Her gün yapılan tahakkuk ve tahsilâtın gelir kalemleri itibariyle muhasebeleştirilmesini sağlamak,

l) Belediyenin bankalardaki hesaplarının ekstrelerinin günlük giriş ve çıkış hareketlerinin sürekli kontrolü ile kasa ve banka cari hesaplarının mutabakatını sağlamak,

m) Tüm sarf evraklarının mevzuata uygun düzenlenmesini sağlayarak muhasebeleştirilmesini sağlamak,

n) Müdürlüğün idari yazışma ve gelen evrak işlemlerini yapmak,

o) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bütçe ve performans servisi

MADDE 17- (1) Bütçe ve Performans Servisinin görevleri şunlardır:

a)   Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak bütçe hazırlama rehberini, belge ve cetveller ile gerekli dokümanları üst yöneticinin harcama birimlerine göndereceği bütçe çağrısı yazısına ekleyerek ilgili harcama birimlere göndermek,

b)  Harcama birimlerinden gelen bütçe tekliflerini ve performans programlarını kayıtlara geçirerek hazırlık bütçesini oluşturmak,

c)   İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

ç) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı veya finansman programını hazırlamak,

7

 

d)  Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin
verileri toplamak, değerlendirmek,

e) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,

f)  Bütçe bölümleri arasında yapılacak ödenek aktarmalarıyla ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,

g)  İdarenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide
edilmesi çalışmalarını yürütmek.

ğ) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin

stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini

sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

h) İdarenin stratejik planının sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

ı) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek, ulusal kalkınma strateji ve

politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve

politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

i) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet

raporunu hazırlamak,

j) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

k) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

l) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,

m) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini

analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

n) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

o) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

ö) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,

p) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve

yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

r) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve

değerlendirmek,

s) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,

ş) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve  performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak,

analiz etmek ve yorumlamak,

t) İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek

üst yöneticiye sunmak,

u) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin

hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek, ü) İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak, v)   İdarenin,   diğer   idareler   nezdinde   takibi   gereken   malî   iş   ve   işlemlerini   yürütmek   ve

sonuçlandırmak,

y)  Mali  konularla ilgili  diğer  mevzuatın uygulanması konusunda  üst  yöneticiye  ve harcama

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

z) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İç kontrol ve ön mali kontrol servisi

MADDE 18- (1) İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Servisinin görevleri şunlardır:

a)   İç  kontrol  sisteminin  kurulması,  standartlarının  uygulanması  ve  geliştirilmesi  konularında
çalışmalar yapmak,

b) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

c)  Ön malî kontrol görevini yürütmek, ç) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,

d)   Mali  konularla  ilgili  diğer  mevzuatın  uygulamaları  hakkında  üst  yöneticiye  ve  harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

e) Üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Ön malî kontrol görevini yürütenler malî işlem sürecinde görev alamazlar. Onay belgesi ve ekleri

ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, mali karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve

8

 

hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.

Gelir ve tahsilat servisi

MADDE 19- (1) Gelir ve tahsilat servisinin görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

b)İdarenin ilgili yıl ile takip eden iki yılın tahmini gelir bütçesini hazırlamak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarına gelir kalemlerinden ayrılması gereken yasal payların ilgili emanet hesaplara alınmasını ve emanet hesapların takibi ile ilgili çalışmaların kontrol ve koordine edilmesini sağlamak,

ç) İdareye yapılacak şartlı ve şartsız bağışlar, kira ve ecri misil gelirleri, İller Bankası Payı, Belediye Encümeni tarafından karara bağlanan ceza ve satışlardan kaynaklanan alacakları tahsil etmek,

d)2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun vergi, resim ve harçlara ilişkin maktu olarak en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife teklifleri ile gelir ve ücret tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak,

e) Nakit, kredi kartı ve internetten yapılan tahsilât kayıtlarının tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını sağlamak,

f) Tahsilâtla ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak,

g) Tahsilât yapılamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat, ödeme emri, haciz yolları ile tahsilâtların yapılmasını sağlamak,

ğ) Aylık gelir tablosunun hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin istatistikî bilgileriyle ilgili amir ve Başkanlık Makamını bilgilendirmek,

h) Tahsildarlar ve icra memurlarınca kesilen dip koçanlı makbuzları kontrol ederek teslim alıp, makbuzlarla ilgili kayıt ve işlemlerin doğruluğunu ve kontrolünü sağlamak,

ı) Yapılacak tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını sağlamak,

i) Tahsilâtla ilgili makbuz, belge, kayıt ve ilgili evrakın denetime hazır halde bulundurulmasını ve arşivde muhafazasını sağlamak,

j) İdarenin kiraya verilecek olan gayrimenkullerinin ihale işlemlerini yürütmek,

k) Posta ve banka hesaplarına yatırılan vergilerin tahsilâtı ile ilgili mükelleflerin makbuzlarının kesilmesi ve adreslerine gönderilmesini sağlamak,

l) Yanlış tahakkuk ve fazla yapılan ödemelerin düzeltme fişini düzenleyerek ödeme yapılması için muhasebe ve kesin hesap servisine göndermek,

m) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, verilmesi ve gönderilmesi ile ilgili tüm mali işlemleri kayıt altına almak,

n) Amme borçlusu adına yapılacak ödemeleri vergi dairesi alındısı düzenleyerek kabul etmek,

o) Veznece tahsil olunan paraları belirlenen esaslara uygun olarak bankaya yatırmak,

ö) Teminat olarak alınan veya haczedilen menkul değerler ile kıymetli evrakı veznede saklamak,

p) Alındılarla ilgili kontrol, kayıt ve dağıtım işlerini yapmak,

r) Teslimat müzekkeresi düzenlenmesi işlemlerini yapmak,

s) Üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Vergilendirme servisi

MADDE 20- (1) Vergilendirme Servisinin görevleri şunlardır:

a) 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul
Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın hükümleri çerçevesinde emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve
reklam vergisiyle ilgili tarh, tahakkuk, tebliğ, ödeme emri düzenleme, düzeltme ve terkin ve benzeri iş ve
işlemleri yapmak,

b)  Mükelleflerin şahıs hesaplarını izlemek amacıyla hesap, kart ve defterlerini tutmak, saklamak ve
her mükellef için bir hesap dosyası oluşturmak,

c) Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarını takibe almak,
ç) Şahıs hesaplarının dökümünü yapmak, şahıs hesapları ile genel hesaplar arasında uyum sağlamak,

9

 

d)  Tarh, tahakkuk ve tahsil edilen vergi ve diğer mali yükümlülüklerde, tahakkuksuz veya
tahakkuktan fazla tahsilatlar dahil olmak üzere yapılan vergi hataları, kanunlar ve yargı kararları gereğince
yapılacak terkinleri ve fazla tahsilatların iadesi ile ilgili işlemleri düzeltme fişi kuralına göre yapmak,

e) Tecil ile ilgili işlemleri yapmak,

f) Vergilendirme Servisi ile ilgili kayıt ve defterleri tutmak,

g) Ödeme emrinin tebliğini sağlamak, ğ) Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında uzlaşma komisyonu ile ilgili iş ve işlemleri

yapmak, uzlaşma işlemlerine ilişkin yazışmaların kayıtlarını tutmak, evrakın ilgili yerlere sevkini sağlamak ve yazışma işlemlerini yürütmek,

h) Uzlaşma işlemlerine yönelik dosya, defter ve belgeleri usulüne uygun şekilde tutmak, tasnif ve muhafaza etmek, arşivini oluşturmak, arşivin güvenliğine yönelik bütün tedbirleri almak,

ı) Vergilendirme alanında gelir artırıcı çalışmalar yapmak,

i) Tarh, tahakkuk ve tahsil konularında eksik, hatalı, kayıp ve yanlış durumları tespit etmek ve bu hususlarda raporlar hazırlamak,

j) Amirler tarafından yazılı ya da sözlü olarak bildirilen tarama ve kontrol işlerini yapmak,

k) Gerektiğinde istatistik amaçlı çalışmalar yapmak,

l) Bu servisce yapılması kararlaştırılan diğer işlemleri yapmak,

m) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Sicil ve yoklama servisi

MADDE 21- (1) Sicil ve Yoklama Servisinin görevleri şunlardır:

a)  Mükelleflerin giriş, çıkış, değişiklikler ve durum tespitleri ile ilgili yoklama işlemlerini yaparak
ilgili servise intikalini sağlamak,

b) Gerekli görülen hallerde tebliğ işlemlerini yapmak,

c)  Mükelleflerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik ve vergi kimlik numaraları ile Kimlik Paylaşım Sistemi kayıtları doğrultusunda sicil kayıtlarının yapılarak, bilgilerinin güncel kalması işlemlerini yapmak,

ç) Sicil kayıtlarındaki hataları düzeltmek, mükerrer olan sicilleri tek numarada birleştirmek,

d)  Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amirleri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini
sağlamak.

İcra ve takip servisi

MADDE 22- (1) İcra ve Takip Servisinin görevleri şunlardır:

a)  Amme borçluları ile ilgili olarak 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde haciz uygulaması ve taşıma işlemini yapmak,

b)  Aciz halinde bulunan borçluları tespit etmek, aciz fişi düzenlemek ve bu borçluların durumunu sürekli olarak izlemek,

c)  Amme alacağını güvence altına almak için borçlulardan teminat istemek ve ihtiyati haciz
uygulaması ile ilgili işlemleri yapmak,

ç) Ödeme emri tebliğine rağmen borcunu ödemeyen veya mal bildiriminde bulunmayan borçlular için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 60’ıncı maddesi gereğince hapsen tazyik talebinde bulunmak,

d)Haciz varakalarına ilişkin işlemleri yapmak,

e) İcra takip dosyalarını sistemli ve düzgün oluşturmak, muhafaza etmek,

f) Haciz tutanağında gösterilen menkul malların koruma ve saklama işlemlerini yapmak,

g)  Amme borçluları ile ilgili olarak 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde haczedilen malların satış gününü belirlemek ve ilan etmek,

ğ) Haczedilen menkul malların satışını yapmak,

h) Gayrimenkul satışlarında satış şartnamesini hazırlamak, satış ilanını yapmak, satış dosyasını oluşturarak satış komisyonuna göndermek,

ı) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amirleri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevler

MADDE 23- (1) Mali hizmetler müdürlüğü, üst yönetici tarafından mali konularda verilecek diğer görevleri de yürütür.

10

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hizmetler Müdürlüğünün İş ve İşlemleri

Stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu

MADDE 24 - (1) Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Stratejik planlama çalışmalarında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.

Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu

MADDE 25 - (1) Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Mali hizmetler müdürlüğü tarafından idarenin ilgili diğer birimlerine gönderilir.

(2) Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde Mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğü, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülen performans programının hazırlık çalışmalarına idarenin ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıklarında, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.

Bütçenin hazırlanması

MADDE 26 - (1) Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman, Mali hizmetler müdürlüğü tarafından idarenin ilgili birimlerine gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte Mali hizmetler müdürlüğüne gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi Mali hizmetler müdürlüğü tarafından hazırlanır.

(2)  Harcama birimlerinin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi esas alınır.

(3)  İdare bütçesinin hazırlanmasında 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat dikkate alınır.

Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve uygulanması

MADDE 27 - (1) Ayrıntılı harcama ve finansman programları, harcama birimlerinin teklifleri dikkate

alınarak Mali hizmetler müdürlüğü tarafından ilgili mevzuatında yer alan hükümlere göre  hazırlanır ve üst

yönetici tarafından onaylanır.

Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi

MADDE 28 - (1) Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.

Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili

MADDE 29 - (1) İdare gelirlerinin tahakkuku, gelir ve alacakların takibi ve tahsil işlemleri, Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) İdarelerin işlemleri sonucunda, herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde, gereğinin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından Mali hizmetler müdürlüğüne bildirilir.

Ön malî kontrol işlemleri

MADDE 30 - (1) Ön malî kontrol görevi harcama birimleri ve Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılır. Ön malî kontrol süreci malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

(2) İdare, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön malî kontrol önlemlerini alır. Etkin bir ön malî kontrol mekanizmasının kurulması idarenin sorumluluğundadır.

11

 

(3)  Harcama birimlerinde yapılacak asgarî kontroller, Mali hizmetler müdürlüğü tarafından ön malî kontrole tabi tutulacak malî karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

(4)  İdare, Maliye Bakanlığınca yapılacak düzenlemelere uygun olarak ön malî kontrol işlemlerini yürütür. Maliye Bakanlığınca belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de aynı usul ve esaslar çerçevesinde Mali hizmetler müdürlüğüne kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. İdarece yapılacak düzenlemelerde, Mali hizmetler müdürlüğünün ön malî kontrolüne tabi tutulacak malî karar ve işlemler riskli alanlar dikkate alınarak tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir.

(5)  İdarece, görev alanları çerçevesinde, iç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur ve onayını izleyen on iş günü içinde Maliye Bakanlığına bildirilir.

(6)  Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılan ön malî kontrolün sonucu ilgili harcama birimine yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirilir. Ön malî kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüşün ilgili malî işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması

MADDE 31 - (1) İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Taşınır kayıtları idarenin birimleri bazında düzenlenerek mevzuatında belirlenen sürede Mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından bu kayıtlar idare bazında konsolide edilir ve taşınmaz kayıtları da eklenerek icmal cetvelleri hazırlanır.

Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi

MADDE 32 - (1) Muhasebe hizmetleri Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir.

(2) İdare, muhasebe birimlerini, atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkililerini, görev alanlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri, göreve başlama veya değişiklik tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına bildirir.

Bütçe kesin hesabının hazırlanması

MADDE 33 - (1) İdarenin bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak Mali hizmetler müdürlüğü tarafından hazırlanır.

(2) Bütçe kesin hesabı 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere göre düzenlenir.

Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması

MADDE 34 - (1) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge Mali hizmetler müdürlüğü tarafından hazırlanır.

İdare faaliyet raporunun hazırlanması

MADDE 35 - (1) İdarenin faaliyet raporu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak yapılan düzenlemelere uygun bir şekilde hazırlanır. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, Mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır.

(2) Faaliyet raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere göre hazırlanır ve onaylanır.

Malî istatistiklerin hazırlanması

12

 

MADDE 36 - (1) İdarenin malî istatistikleri Maliye Bakanlığınca belirlenmiş ilkelere uygun olarak Mali hizmetler müdürlüğü tarafından hazırlanır ve belirlenen süre içinde ilgili yerlere gönderilir.

Malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi

MADDE 37 - (1) İdarenin, diğer idareler nezdindeki malî iş ve işlemleri, harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak, Mali hizmetler müdürlüğü tarafından izlenir ve sonuçlandırılır. Bu konudaki yazışmalar Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılır.

Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 38 - (1) Mali hizmetler müdürlüğü, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla malî yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, Mali hizmetler müdürlüğü tarafından oluşturulur ve izlenir.

(2)  Harcama birimleri, malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda Mali hizmetler
müdürlüğü tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir.

(3) Malî konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin
görüşü de alınarak, Mali hizmetler müdürlüğü tarafından uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı
bilgilendirme yapılabilir.

İç kontrol sistemi ve standartları

MADDE 39 (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar.

(2) İlgili mevzuata aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar Mali hizmetler müdürlüğü tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler

Mali hizmetler müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler

MADDE 40 - (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde kullanılacak defter, cetvel ve belgeler Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ekinde yer alan hükümler doğrultusunda düzenlenir. Mali hizmetler müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar

MADDE 41 - (1) Mali hizmetler müdürlüğüne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 - (1) Cihanbeyli Belediye Meclisi’nin kararı ile kabul edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri; Cihanbeyli Belediyesi Meclisince kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cihanbeyli Belediye Başkanı yürütür.

13

 

T.C.

KONYA

CİHANBEYLİ BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Yetkileri

5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Sorumluluğu

Yasalarda belirtilen, Belediye Başkanınca verilen ve görev tanımında tarif edilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürlüğün Görevleri

 1. İmar planlarında imara açık sahalarda bulunan parsellerde, mülkiyet sahiplerince yapılan inşaat ruhsatı müracaatlarını ilgili kanun yönetmelik ve plan notları doğrultusunda inceleyerek, uygun görülenlere yapı ruhsatı vermek,
 2. Belediye mücavir alan sınırları içinde ve dışında, ruhsat alınmadan veya ruhsat ve eklerine, imar mevzuatına ve 4708 sayılı Yapı Denetim yasasının ilgili maddelerine aykırı yapılan yapılar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanununa ve 775 sayılı gecekondu önleme kanununa göre gerekli işlemleri yürütmek,
 3. İmar durumu, parsellerin uygulamadaki imar planlarındaki durumu hakkında bilgi vermek, (Konut, Ticaret, Ticaret + Hizmet, yeşil, yol, okul vb. gibi )
 4. Belediye sınırlan içerisinde planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 5. Gerekli olduğu takdirde İmar planının revizyonu ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü usul çerçevesinde yapılmasını sağlamak,
 6. Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyerlerinden Cihanbeyli İlçesinde açılacak olan işyerleri ile ilgili işlemlerde aşağıdaki iş ve işlemleri ifa edilir.
 7. Umuma açık işyerleri,  sıhhi işyerleri ile 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müessese işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek,
 8. Hafta Tatilinde Çalışma Ruhsatı düzenlemek, Asansör ruhsatı düzenlemek,
 9. İşyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve şikâyetleri yerinde inceleyerek ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda işlem yapmak, gerekli görülmesi halinde ilgili birimlere havale etmek,
 10. Ruhsat verilen işyerlerinde kullanılan cihaz, makine, tesisat, basınçlı kap, kaldırma ve iletme vb. makineleri ruhsat aşamasında kontrol etmek. Talepedilmesi halinde periyodik muayenelerini test yapmak.
 11. İşyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve şikâyetleri yerinde inceleyerek, ilgili yasa ve yönetmelik doğrultusunda işlem yapmak, gerek görülmesi halinde ilgili birimlere havale etmek,
 12. Başkanlık ve Başkan Yardımcılığı makamı tarafından istenen her türlü bilgi belge ve raporu hazırlamak ve sunmak, bilgi akışını doğru olarak sağlamak,
 13. Müdürlükle ilgi işlerde gerekli yazışmaları yapmak, evrakı uygun şekilde arşivlemek ve muhafaza etmek,

* İnşaat Ruhsat Birimi Görevleri

 • Kendi içinde dört kısım olarak görev yapar. Bunlar; Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanım, Yapı Denetim-Proje Kontrol ve Kaçak İnşaat bölümleridir.
 • Parsel sahiplerince serbest çalışan mimar-mühendislere hazırlatılan mimari, statik-betonarme projeler, 4708 sayılı yapı denetim kanunu doğrultusunda kurulmuş Yapı Denetim Kuruluşlarınca onaylanarak, gerekli evraklarla birlikte ilgilisi veya kanuni vekilince ruhsat müracaatı alınır.
 • Projelerin, imar planına, Harita Şefliğince tespit edilen inşaat istikametine uygunluğu kontrol edilir. Tapu Müdürlüklerinden alınan tapu kayıtları tetkik edilerek, parsel üzerinde inşaat yapımına engel teşkil edebilecek herhangi bir kısıtlamanın olup olmadığına bakılır, hissedar varsa, tüm hissedarların noter onaylı muvafakati  aranır.
 • Yapılan inceleme ve kontroller sonucunda yapı ruhsatı almasında bir sakınca bulunmayan parsellere ait mimari statik projeler ve zemin etüt raporları ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce onaylanan tesisat projeleri ile birleştirilip gerekli harç ve ücretler alınarak tasdik edilir ve yapı ruhsatı tanzim edilerek işlemler sonuçlandırılır.
 • İnşaat sahiplerince parsel bazında yaptırılan zemin etüt raporlarını gerektiğinde yerinde inceleyerek, ilçe genelinde yaptırılan zemin raporlarına uygunluklarını kontrol eder.
 • Belediye Mücavir alan sınırları içinde ve dışında, ruhsat alınmadan veya ruhsat ve eklerine, imar mevzuatına ve 4708 sayılı Yapı Denetim yasasının ilgili maddelerine aykırı yapılan yapılar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanununa ve 775 sayılı gecekondu önleme Kanununa göre gerekli işlemleri yürütmek,
 • İmar mevzuatı ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek,
 • İmar mevzuatına aykırı yapılar ile ilgili Teknik Muamelat işlemlerini yürütmek,
 • Yapıların; Ruhsat ve eklerine, İmar mevzuatına ve Yapı Denetim yasasına uygunluğunu kontrol etmek,
 • 4708 sayılı Yapı Denetim yasası çerçevesinde, yapılan yılsonu seviye tespitlerini yapmak veya yaptırmak ve ilgili Yapı Denetim Şirketlerinin Hak ediş tutanaklarını inceleyerek uygunluğunu onaylamak ve Hak ediş ile ilgili belge düzenlemek,
 • Gerektiğinde, Yapı Denetim Firmalarının ve Müteahhit firmaların/şahısların sicil dosyalarını tutmak, yasal görevleri çerçevesinde hizmetlerini puanlandırmak ve ilgili kurumlara bildirmek,
 • İmar mevzuatı ve Yapı Denetimi yasası ile belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirmeyen firma yetkililerini denetçi ve denetçi yardımcılarını Bayındırlık Bakanlığına ve gerektiğinde Cumhuriyet Savcılığına bildirmek,
 • Ruhsatlı yapıların,düzenli olarak kontrollerini yapmak uygun olanların; temel üstü vizelerini yapmak ,
 • İskânaşamasına gelmiş yapıların İmar, Fen ve Sanat kurallarına uygun olarak bitirilip bitirilmediğini kontrol ederek Proje Tasdik ve Ruhsat Bürosu ile birlikte Yapı Kullanma İzin belgesi vermek,
 • Cins tashihi işlemlerini yürütmek ve kat mülkiyeti kanunu ile ilgili görevleri yerine getirmek,
 • Tehlike arz eden yapıların tehlikeli durumunu rapor etmek ve yerinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak için ilgililere veya ilgili kurumlara bildirmek,